Utskriftsdatum: 22 November 2017

31 oktober sista datum för spridning av stallgödsel

Den senaste tiden har det regnat en hel del och regnandet har gjort markerna mjuka, vilket kan innebära svårigheter att köra på dem med traktorer och tunga redskap. Många lantbrukare önskar därför få dispens för att få sprida stallgödsel senare än den sista oktober.

Gällande lagstiftning och Jordbruksverkets vägledning är mycket tydlig vad gäller att väder normalt inte räknas som en extraordinär händelse, vilket är vad som krävs för att få dispens och därmed få sprida senare!. Mycket extrem väderlek kan dock vara ett bidragande skäl till dispens i ett enskilt fall, om alla andra utvägar är kontrollerade och uteslutna. Lagstiftningen anger också att gödselmedel i känsliga områden (vilket Öland tillhör) inte får spridas på vattenmättad eller översvämmad mark. Detta ställer höga krav på planering och backup-planer.

I Jordbruksverkets vägledning/skrift ”Sprida gödsel i nitratkänsliga områden” anges att:

  • I enskilda fall kan kommunen medge undantag från bestämmelserna om spridning av gödselmedel. Dispens kan bara beviljas om något speciellt har hänt i din verksamhet som du varken kunnat förutse eller kunnat påverka. Till exempel att gödselbehållaren ger vika på grund av ett konstruktionsfel. Att ditt lagringsutrymme inte räcker till som en följd av din planering, långvarig period av regn eller sen vår är normalt sett inte tillräckliga skäl för att få dispens.

I Jordbruksverkets vägledning/skrift ”Information om gödseldispenser” står bl.a.:

  • Tillsynsmyndigheten kan bara ge dispens för omständigheter som du som verksamhetsutövare inte har eller borde ha kunnat förutse eller påverka. Att väder och nederbördsmängder varierar under året och mellan år är några av de förutsättningar som du som lantbrukare måste räkna med i planeringen av din verksamhet.

Huvudregeln är att du ska ha en lagringskapacitet som är så stor att normala variationer i nederbörd och temperatur inte innebär överfulla gödselbehållare om spridning inte kan ske som planerat. Jordbruksverkets schablonvärden för producerad mängd gödsel är bara minimivärden, vilket innebär att du i praktiken kan behöva större lagringsvolymer för att klara en vintersäsong.

Tillsynsmyndigheten får inte ge dig dispens om du kan lösa problemet på egen hand på din gård eller genom att låna eller hyra lagringsutrymme av någon annan. Det innebär att du i första hand ska undersöka om gödseln kan flyttas till någon annan tät lagringsplats.

En dispens ska vara sista utvägen för att förhindra en akut situation där din gödselbrunn riskerar att rinna över och ge upphov till ett punktutsläpp. I de fallen är det miljömässigt motiverat att du sprider gödseln på en större yta där näringsämnena kan tas upp av grödan.”

Det står även att dispens kan endast lämnas vid extraordinära omständigheter. Det innebär att dispens ska vara en engångsföreteelse, inte ett återkommande behov.

För mer information – ta del av jordbruksverkets  ”Tillsynsvägledning om gödseldispenser”, länk finner du nedan under Mer information.   

Om du har undersökt alla tänkbara möjligheter utan framgång, finns blanketten ”Ansökan – Dispens för spridning stallgödsel” som du kan fylla i och skicka in till samhällsbyggnadsförvaltningen, som därefter gör en bedömning om dispens kan medges. Se nedan.