Utskriftsdatum: 18 December 2017

Ansökan om serveringstillstånd

Fyll i samtliga uppgifter på ansökningsblanketten. De uppgifterna ligger till grund för det beslut Samhällsbyggnadsnämnden kommer att fatta. Den ifyllda ansökningsblanketten skall undertecknas av behörig firmatecknare och insändas till kommunen med bifogade handlingar. Ansökningstiden för ett permanent serveringstillstånd kan vara allt från 1 månad upp till 3 månader beroende på ärendets art och vilken tid ansökan inkommer. Ansökningstiden för ett tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap är i regel med vändande post. Tips vid ifyllande av ansökan om serveringstillstånd till allmänheten:

  • Är din ambition att bara driva sommarverksamhet bör du inte söka tillstånd för hela året utan bara för den tid då du kommer ha verksamhet i din restaurangrörelse.
  • Du har bara tänkt att servera starköl och vin. Glöm inte bort att många av de populära alkoläskerna är spritdrycker. Tillståndsenheten gör ingen särskild bedömning av vilka drycker du serverar när du söker permanent tillstånd. Tillfälliga tillstånd s.k. öltält vid festivaler bedöms dock restriktivare p.g.a. att man bland annat snabbare når en högre berusningsgrad med spritdrycker.
  • Tänker du inte bedriva verksamhet senare än normal serveringstid 11.00 – 01.00, bör du inte söka för utvidgade serveringstider.

Allt du söker för vägs in i bedömningen som Polismyndigheten och samhällsbyggnadsförvaltningen gör.Det är på dina uppgifter som beslut kommer att fattas om din verksamhet kan bli t.ex. störande för grannar eller vålla andra alkoholpolitiska olägenheter. Länk till aktuell prövningsavgift hittar du under mer information. Avgiften måste vara Borgholms kommun tillhanda innan beslut fattas i ärendet. Beroende på i vilken bolagsform du tänker driva din restaurangverksamhet krävs olika handlingar som bilaga till din ansökan. Bilageförteckning hittar du under ”Hämta”. 6 kap 3 § Alkohollagen (1994:1738), på serveringsställe där serveringstillstånd gäller skall tillståndshavaren eller av honom utsedd serveringsansvarig person utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden. Har du redan vid ansökningstillfället klart för dig vilken eller vilka personer som tar över ansvaret när du inte finns tillgänglig på din servering kan du anmäla det på nedanstående blankett vid ansökan.