Utskriftsdatum: 22 April 2018

Cisterner

Vid installation eller uppställning av cisterner har du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare ansvar för att informera Samhällsbyggnadsförvaltningen eller söka tillstånd för cisterner. Informationen ska vara skriftlig och ska lämnas in i god tid före installation/uppställning. Kravet på anmälan gäller för följande installationer/uppställningar:

  • cisterner i mark, med volym större än 1 m3.
  • cisterner ovan mark som har mark- eller golvförlagda rörledningar (cisternen anses då som markförlagd).
  • cisterner ovan mark, volym mer än 1 m3 men högst 10 m3, som är uppställda utomhus.
  • förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spilloljor inom vattenskyddsområde.

Besiktning

Alla cisterner i mark (volym större än 1 m3) och ovan mark (volym större än 1 m3 men högst 10 m3, både inomhus och utomhus) med tillhörande rör- och slangledningar ska besiktigas regelbundet. Besiktningen ska göras av ett ackrediterat kontrollorgan (besiktningsföretag). Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig av den som använder cisternanordningen till dess att den varaktigt tagits ur bruk.

Följande besiktningsintervall gäller:

Cisterntyp

Besiktningsintervall

Skyddade S-cisterner 12 år
S-cisterner 6 år
S-cisterner som saknar invallning inom vattenskyddsområde 3 år
K-cisterner 12 år
K-cisterner och skyddade S-cisterner som saknar invallning inom vattenskyddsområde 6 år
K-cisterner och skyddade S-cisterner med rörledningar av icke korrosionsbeständigt material 6 år (pga. att den sämsta delen bestämmer intervallet, i detta fall rörledningen)
Förklaring till cisterntyper

  • S-cistern är en cistern som saknar korrosionsskydd. Exempel på det är cisterner som är tillverkad i stål eller stållegering.
  • K-cistern är en korrosionsskyddad cistern. Exempel på korrosionsskydd är plastbelagd stål, termoplast, glasfiberarmerad härdplast eller syrefast stål
  • Skyddad S-cistern är en cistern som är försedd med certifierat korrosionsskydd invändigt och som är rostskyddsmålad utvändigt

Tillsynsavgift

Vissa ärenden gällande cisterner är avgiftsbelagda. För information om avgifter kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljösanktionsavgift

Om du installerar en cistern utan att anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen eller inte besiktigar din cistern enligt reglerna har förvaltningen en skyldighet att besluta om miljösanktionsavgift.

Cisterner inom vattenskyddsområde

För att motverka skador på vattentäkter finns det speciella regler för hantering av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde. Bland annat ska all hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor anmälas till miljökontoret. Det ställs också krav på sekundärt skydd av cisterner, exempelvis invallning, samt dubbelmantlade ledningar. En invallning ska rymma minst hälften av lagrad vätskevolym eller minst den största cisternens volym. Invallningen ska vara tät, hållbar och vara utformad så att kontroll av cisternen är genomförbar.

Om Cisternen installerats innan vattenskyddsområdes tillkomst ställs inte krav på sekundärtskydd. Däremot skall cisterner utan sekundärtskydd besiktas oftare. Läs mer under rubriken Besiktning.

Cisterner som tas ur bruk

När du tar en cistern ur bruk ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen så att cisternen kan avregistreras. Intygsblankett hittar du i högerspalten, du kan även ringa till förvaltningen så skickar vi intygsblanketten till dig. Cisternen, eventuellt påfyllningsrör och andra friliggande rör ska tömmas, rengöras och tas bort. När det finns risk för sättningsskador kan en markförlagd cistern lämnas kvar efter att man rengjort och sandfyllt cisternen.

Oljerester och mätare som innehåller kvicksilver ska lämnas som farligt avfall. Om du gräver bort en markförlagd cistern bör du kontrollera om marken omkring cisternen är förorenad. Jord som är förorenad ska grävas bort och lämnas som farligt avfall. Du måste även informera Samhällsbyggnadsförvaltningen om föroreningen.

Hantering av brandfarliga/Explosiva varor

Enligt lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd vid hantering av större mängder eller vid hantering i offentliga miljöer. Exempel på vanligt förekommande brandfarliga varor är gasol, bensin, diesel och eldningsolja.

Tillstånd söks hos Räddningstjänsten.