Utskriftsdatum: 22 July 2017

Borgholm-Köpingsvik

Kungörelse om utställning

Fördjupning av översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – Dnr ÖP 2009-000001                              

Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns nu tillgängligt för utställning enligt PBL 3 kap 12§. Utställningen pågår mellan 1 juli till 3 september 2017.

Utställningsförslaget består av planförslag, miljökonsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse och en risk- och sårbarhetsanalys.

Beslut om utställning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-13 § 258 att godkänna fördjupningen av översiktsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för utställning.

Handlingarna består av:

  • Kungörelse om utställning
  • Sändlista
  • Planförslag
  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Samrådsredogörelse
  • Risk- och sårbarhetsanalys

Planens syfte

Planen ska vara en vägledning i hanteringen av förfrågningar om detaljplaner, förhandsbesked och bygglov samt ska vara ett beslutsstöd och ange riktlinjer för hur bebyggelseutvecklingen ska ske.

 Ta del av handlingarna

Förslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns att se på följande platser under tiden 1 juli till 3 september 2017:

  • Borgholms kommuns hemsida www.borgholm.se/fop
  • Stadshusets anslagstavla, öppet måndag-fredag 08.00-16.00.
  • Borgholms bibliotek, öppet måndag – onsdag 10.00 -19.00, torsdag-fredag 10.00 -17.00, lördag 10.00 -14.00.

Frågor besvaras  av:

Servicecenter
Tel: 0485-880 00
E-post: sbn@borgholm.se
Besöksadress: Stadshuset, Torget, Östra Kyrkogatan 10, Borgholm

Synpunkter skickas till följande adress:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Eventuella synpunker på fördjupningen av översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas skriftligt och vara kommunen tillhanda senast den 3 september 2017 via post eller e-post.

Borgholms kommun
Box 52
387 21 Borgholm

Epost: sbn@borgholm.se

Markera ert yttrande ”Översiktsplan Borgholm Köpingsvik”