Utskriftsdatum: 29 May 2017

Borgholm-Köpingsvik

Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik har varit ute på samråd. Nu pågår ett arbete med att sammanställa inkomna synpunkter och ta ställning till ändringar.  Därefter kommer planförslaget att redigeras innan det går ut på granskning.

Fördjupningen består av ett planförslag med miljökonsekvensbeskrivning (MKB), se handlingar under Mer information.

Planens syfte

Planen är en del i den kommuntäckande översiktsplanen och avser en fördjupning av översiktsplanen för Borgholms och Köpingsviks tätorter med nära omgivningar. Samrådet är en dialog med alla berörda, privatpersoner, föreningar, företag och myndigheter. Inkomna synpunkter kommer att beaktas i fortsatt bearbetning av förslaget.

Planen ska vara en vägledning i hanteringen av förfrågningar om detaljplaner, förhandsbesked och bygglov samt ska vara ett beslutsstöd och ange riktlinjer för hur bebyggelseutvecklingen ska ske i Borgholm-Köpingsvikområdet.

Frågor besvaras  av:

Servicecenter
Tel: 0485-880 00
E-post: sbn@borgholm.se
Besöksadress: Stadshuset, Torget, Östra Kyrkogatan 10.