Utskriftsdatum: 29 May 2017

Detaljplan för Rälla 1:17 ”Järnnian” – ändringsplan, har vunnit laga kraft

Meddelande om antagande av detaljplan

Samhällsbyggnadsnämnden antog ändring av detaljplanen för del av Rälla 1:17 ”Järnnian” den första december. Planändringens syfte är att göra planen mer flexibel. Syftet uppnås genom att inte, via planbestämmelse och genomförandebeskrivning, låsa byggnation av ny bebyggelse till en viss upplåtelseform. Detaljplanen vann laga kraft 2017-01-02.

Den som begär ersättning för skador på grund av detaljplanen, enligt 14 kap 3-7, 9-13§§ PBL, måste väcka talan inom 2 år. Tiden räknas från det datum beslutet att anta planen har vunnit laga kraft. I fall som avses i 14 kap. 2 och 8 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen