Utskriftsdatum: 22 July 2017

Detaljplan för Resedan 5

KUNGÖRELSE

Samråd för ändring av detaljplan – Resedan 5.

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplanen för Resedan 5 som nu är ute för samråd. Samrådet syftar till att samla in information och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i detaljplanearbetet. Samrådstiden pågår t.o.m den 22 december.

Handlingarna finns tillgängliga i servicecenter på Stadshuset samt på biblioteket i Borgholm. Upplysningar om förslaget ges av plan- och byggchef Magnus Juhlin, tel: 0485-88 156 eller via e-post till: magnus.juhlin@borgholm.se.

Synpunkter på förslaget ska lämnas via e-post till: sbn@borgholm.se eller skriftligen till Borgholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm, senast den 22 december 2016. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och fastighetsbeteckning. Då planändringen handläggs med s.k. begränsat standardförfarande kan planen komma att antas direkt efter samrådet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN