Utskriftsdatum: 19 June 2018

Ändring av detaljplan för del av Halltorp 1:7 och 1:10 ”Sandwedgen”- Har vunnit laga kraft

Detaljplanen syftar till att göra planen mer flexibel genom att ta bort bestämmelse om minsta tillåtna fastighetsstorlek. Planhandlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsnämnden antog ändring av detaljplanen för Sandwedgen 2018-02-22. Justering av protokollet skedde 2018-03-07. Inga överklaganden har inkommit och Länsstyrelsen har meddelat i sitt beslut enligt 11 kap. 10§ att detaljplanen ej kommer att överprövas. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft 2018-03-28.

Den som begär ersättning för skador på grund av detaljplanen, enligt 14 kap 3-7, 9-13§§ PBL, måste väcka talan inom 2 år. Tiden räknas från det datum beslutet att anta planen har vunnit laga kraft. I fall som avses i 14 kap. 2 och 8 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Upplysningar över detaljplanen ges av planarkitekt Lisa Wändesjö, tel: 0485-88 037 eller via e-post till: Lisa.wandesjo@borgholm.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen