Utskriftsdatum: 27 May 2018

Detaljplan för del av Halltorp 1:10 ”Hotellet”

INFORMATION OM GRANSKNING FÖR DETALJPLAN; DEL AV HALLTORP 1:10 ”HOTELLET”

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att bygga ut nuvarande verksamhet med en ny hotelldel, lokaler för kontor, konferens samt handel. Syftet är även att möjliggöra en museibyggnad i den östra delen av planområdet.

Granskningstiden pågår fr.o.m. den 7:e maj t.o.m den 29:e maj 2018. Handlingarna finns tillgängliga på Stadshuset, biblioteket i Borgholm samt på kommunens hemsida: www.borgholm.se/detaljplan/

De fastighetsägare eller föreningar som har medlemmar, arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om denna granskning.

Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt Lisa Wändesjö, tel: 0485-88 037 eller via e-post till: Lisa.wandesjo@borgholm.se

Synpunkter mailas senast tisdagen den 29:e maj till: sbn@borgholm.se

Ange ”Detaljplan Hotellet dnr 2018-098” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Yttrandet behöver inte vara signerat och vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post. Du kan även skicka synpunkterna till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm. Den som inte senast under gransknings-tiden lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga detaljplanen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN