Utskriftsdatum: 19 April 2018

Detaljplan för del av Halltorp 1:10

KUNGÖRELSE

INFORMATION OM SAMRÅD FÖR DETALJPLAN; DEL AV HALLTORP 1:10 ”HOTELLET”

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att bygga ut nuvarande verksamhet med en ny hotelldel, lokaler för kontor, konferens samt handel. Syftet är även att möjliggöra en museibyggnad i den östra delen av planområdet.

Samrådstiden pågår fr.o.m. den 3:e april t.o.m den 24:e april 2018. Handlingarna finns tillgängliga på Stadshuset, biblioteket i Borgholm samt på kommunens hemsida: www.borgholm.se/detaljplan/

De fastighetsägare eller föreningar som har medlemmar, arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om detta samråd.

Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt Lisa Wändesjö, tel: 0485-88 037 eller via e-post till: Lisa.wandesjo@borgholm.se

Synpunkter mailas senast tisdagen den 24:e april till: sbn@borgholm.se

Ange ”Detaljplan Hotellet” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Den som inte senast under granskningstiden lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post men du kan även skicka synpunkterna till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN