Utskriftsdatum: 16 July 2018

Detaljplan för Sandwedgen

KUNGÖRELSE

INFORMATION OM GRANSKNING FÖR ÄNDRINGSPLAN – DEL AV HALLTORP 1:7 OCH 1:10 ”SANDWEDGEN”

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan. Förslaget innebär att en planbestämmelse ändras. Syftet är att göra planen mer flexibel. Tidigare planbestämmelse om en minsta fastighetsstorlek har indirekt hänvisat markägaren att bilda bostadsrättföreningar.

Den som inte senast under granskningstiden lämnat ett yttrande på planförslaget kan förlora rätten att överklaga detaljplanen. Granskningstiden pågår fr.o.m. den 5:e februari t.o.m. den 19:e februari 2018. Handlingarna finns tillgängliga på Stadshuset, biblioteket i Borgholm samt kommunens hemsida: www.borgholm.se/detaljplan/

De fastigheter eller föreningar som har medlemmar, arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om denna granskning.

Upplysningar över detaljplansförslaget ges av planarkitekt Lisa Wändesjö, tel 0485-880 37 eller via epost till lisa.wandesjo@Borgholm.se

Synpunkter mailas senast den 19 februari till sbn@borgholm.se Ange ”Detaljplan Sandwedgen” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post men du kan även skicka synpunkterna till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.

Kommunen kommer enbart att behandla inkomna synpunkter för ändringsplanen Sandwedgen. Den underliggande detaljplanen har vunnit laga kraft och kan inte upphävas i samband med denna planprocess.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN