Utskriftsdatum: 18 January 2018

Detaljplan för Sandwedgen

KUNGÖRELSE

SAMRÅD FÖR ÄNDRINGSPLAN; DEL AV HALLTORP 1:7 OCH 1:10 ”SANDWEDGEN”

Borgholms Kommun har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan. Förslaget innebär att en planbestämmelse ändras. Syftet är att göra planen mer flexibel genom att inte låsa ny bebyggelse till en viss upplåtelseform. Samrådstiden pågår fr.o.m. den 11:e december 2017 t.o.m den 8:e januari 2018. Handlingarna finns även tillgängliga på Stadshuset och på biblioteket i Borgholm.

De fastighetsägare eller föreningar som har medlemmar, arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om detta samråd.

Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt Lisa Wändesjö, tel: 0485-88 037 eller via e-post till: Lisa.wandesjo@borgholm.se

Synpunkter på samrådshandlingen mailas senast den 8:e januari till: sbn@borgholm.se

Ange ”Detaljplan Sandwedgen” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post men du kan även skicka synpunkterna till: Samhällsbyggnads-förvaltningen, Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm

Kommunen kommer enbart att behandla inkomna synpunkter för ändringsplanen av Sandwedgen. Den underliggande detaljplanen har vunnit laga kraft och kan inte upphävas eller ändras i samband med denna planprocess.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN