Utskriftsdatum: 19 March 2018

Detaljplan för Halltorp 1:10 och 1:21 ”Puttern”

KUNGÖRELSE

INFORMATION OM SAMRÅD FÖR ÄNDRINGSPLAN; DEL AV HALLTORP 1:10 OCH 1:21 ”PUTTERN”

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan. Förslaget innebär att en planbestämmelse ändras. Syftet är att göra planen mer flexibel. Samrådstiden pågår fr.o.m. den 12:e mars t.o.m den 26:e mars 2018. Handlingarna finns tillgängliga på Stadshuset, biblioteket i Borgholm samt på kommunens hemsida: www.borgholm.se/detaljplan/

De fastighetsägare eller föreningar som har medlemmar, arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om detta samråd.

Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt Lisa Wändesjö, tel: 0485-88 037 eller via e-post till: Lisa.wandesjo@borgholm.se

Synpunkter mailas senast den 26:e mars till: sbn@borgholm.se Ange ”Detaljplan Puttern” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post men du kan även skicka synpunkterna till: Samhällsbyggnads-förvaltningen, Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm

Kommunen kommer enbart att behandla inkomna synpunkter för ändringsplanen av Puttern. Den underliggande detaljplanen har vunnit laga kraft och kan inte upphävas eller ändras i samband med denna planprocess.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN