Utskriftsdatum: 27 May 2018

Detaljplan för Halltorp 1:10 och 1:21 ”Puttern”

INFORMATION OM GRANSKNING FÖR ÄNDRINGSPLAN; DEL AV HALLTORP 1:10 OCH 1:21 ”PUTTERN”

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan. Förslaget innebär att en planbestämmelse ändras. Syftet är att göra planen mer flexibel. Granskningstiden pågår fr.o.m. den 7:e maj t.o.m den 21:a maj 2018. Handlingarna finns tillgängliga på Stadshuset, biblioteket i Borgholm samt på kommunens hemsida: www.borgholm.se/detaljplan/

De fastighetsägare eller föreningar som har medlemmar, arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om detta samråd.

Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt Lisa Wändesjö, tel: 0485-88 037 eller via e-post till: Lisa.wandesjo@borgholm.se

Synpunkter mailas senast den 21:a maj till: sbn@borgholm.se Ange ”Detaljplan Puttern dnr 2015-0523” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Yttrandet behöver inte vara signerat och vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post. Du kan även skicka synpunkterna till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm. Den som inte senast under granskningstiden har inkommit med synpunkter kan förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Kommunen kommer enbart att behandla inkomna synpunkter för ändringsplanen av Puttern. Den underliggande detaljplanen har vunnit laga kraft och kan inte upphävas eller ändras i samband med denna planprocess.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN