Utskriftsdatum: 27 May 2018

Detaljplan för Oden 8

KUNGÖRELSE

INFORMATION OM GRANSKNING FÖR DETALJPLAN KV. ODEN 8

Ett detaljplaneförslag för kvarteret Oden 8 finns nu tillgängligt för granskning. Granskningsskedet är det andra steget i detaljplaneprocessen.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbyggnation. Befintlig mejeribyggnad som idag står tom föreslås ge plats åt en ny byggnad som avses inrymma omkring 30 lägenheter av varierad storlek. Planens syfte är också att ge möjlighet till centrumverksamhet och vård.

Handlingar hålls tillgängliga på Stadshuset, på biblioteket i Borgholm samt på kommunens hemsida: www.borgholm.se/detaljplan.
Fastighetsförteckning finns tillgänglig hos kommunen vid förfrågan.

Granskningstid: 2018-05-07 t.o.m. 2018-05-21

När en ny detaljplan tas fram kan sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget lämna synpunkter på förslaget under granskningsstiden.

Synpunkter mailas senast den 21:e maj till: sbn@borgholm.se

Ange ”Detaljplan Oden” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar företrädesvis emot synpunkter via epost men du kan även posta till: Borgholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

De fastighetsägare som har medlemmar, arrendatorer, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera dessa om samrådet.

Upplysningar ges av planarkitekt Åsa Bejemar, 0485-88 102 eller asa.bejemar@borgholm.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Borgholms kommun