Utskriftsdatum: 25 May 2017

Djupviksområdet

Fördjupning av översiktsplanen har varit på samråd och bearbetas nu inför nästa skede Utställning/granskning. Målet är att utställning/granskning ska kunna ske under sommaren 2017.

Det har länge funnits en stor efterfrågan på bostäder och ett högt byggtryck inom området. De undermåliga vatten- och avloppslösningarna har tidigare begränsat utvecklingsmöjligheterna, men i och med att man i dagsläget drar nya kommunala vatten- och avloppsledningar öppnas möjligheterna till utveckling igen. Kommunens mål är att området ska utvecklas och att fler ska få möjlighet att bo inom Djupviksområdet samtidigt som områdets karaktär och höga värden bevaras. Efterfrågan på ny bebyggelse i Djupviksområdet kommer från privatpersoner som vill bygga ett fåtal nya hus eller utöka byggrätten i befintliga planer. Därför syftar planförslaget till att vara en vägledning i hanteringen av förfrågningar om detaljplaner, förhandsbesked och bygglov. Planen ska vara ett beslutsstöd och ange riktlinjer för hur bebyggelseutvecklingen ska ske i olika delar av Djupviksområdet. En fördjupad översiktsplan ger inga byggrätter. Ny information har inkommit och arbetas nu in i planförslaget. Omprioriteringar och personalförändringar har tyvärr inneburit att fördjupningsarbetet fördröjts men arbetet med FÖP Djupviksområdet kommer att förtsätta under slutet av 2016 och under 2017.

Ny information som arbetas in är bland annat:

Förslag till områden där gällande byggnadsplaner/detaljplaner anses vara inaktuella och där ny detaljplan alternativt ändring av detaljplan föreslås.

Området mellan kustvägen och befintlig bebyggelse får högsta skyddsvärde.

Strategi för hur risker för översvämning, ras, skred, erosion, stigande havsnivåer och radon bör hanteras i kommande detaljplaner.

Trafiksäkerheten i området kommer att beskrivas mer.

Tydliggöranden om strandskyddet

Fyr till fyr-projektet, cykelväg ska beskrivas

Inkomna yttranden med ny information, förslag till bearbetningar med mera medför ändringar i planen.

Översyn av det utökade strandskyddet har genomförts och nya gränser gäller. Endast små förändringar har skett inom planområdet då större delen redan har gällande detaljplaner/byggnadsplaner där strandskyddet är upphävt. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida:  http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/nyheter/2012/Pages/sma-forandringar-i-strandskyddet-pa-oland.aspx

Vid frågor eller information kontakta
Servicecenter 0485-88000
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Borgholms Kommun
Box 52 387 21  Borgholm