Utskriftsdatum: 19 April 2018

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och många i Sverige tar det som en självklarhet att bra vatten alltid ska finnas i kranen. Bra dricksvatten är en förutsättning för att livsmedelsindustrin ska fungera, till exempel mejerier och slakterier. Den som producerar dricksvatten eller förser konsumenter med dricksvatten via ett ledningsnät är ansvarig för att dricksvattnet är av god kvalitet och säkert, det vill säga inte innehåller bakterier eller ämnen som är dåliga för hälsan.

Kommunalt dricksvatten 

Borgholms Energi AB (BEAB) ansvarar för de kommunala vattenverken. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver i sin tur tillsyn av de kommunala vattenverken för att säkerställa att det kommunala dricksvattnet är av god kvalitet och säkert. Önskar du ansluta din fastighet till det kommunala dricksvattennätet måste du kontakta BEAB.

Vatten som används i kommersiell eller offentlig verksamhet

Om vatten från egen brunn används i kommersiell eller offentlig verksamhet gäller i de flesta fall Livsmedelsverkets regler för dricksvatten; Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Dricksvattenproducenten måste registrera sig hos kommunen och följa reglerna som framgår i dricksvattenföreskrifterna. En registeringsblankett finner du under BLANKETTER. Är du osäker på om du måste registrera dig kontakta kommunen.

Dricksvattenföreskrifterna gäller bland annat:

  • Livsmedelsverksamheter, t.ex. restauranger, caféer, livsmedelsproducenter
  • Offentliga verksamheter, t.ex. skolor och vårdhem
  • Kommersiella verksamheter, t.ex. hotell, stuguthyrning
  • Om brunnen eller vattenverket producerar 10 m³ dricksvatten per dygn eller mer, eller
  • Om minst 50 personer förses med dricksvatten omfattas också verksamheten av dricksvattenföreskrifterna.

Enskild brunn

Har du egen brunn är du själv ansvarig för dricksvattnet. Både kvaliteten och tillgången på vatten kan förändras med tiden. Analysera vattnet om ni lägger märke till att vattnet förändras, exempelvis om det börjar lukta eller mörkna i färgen.

Det är viktigt att tänka på att vattnets kvalité kan variera mellan årstider och förbrukning. Livsmedelsverket rekommenderar att man regelbundet analyserar vatten från egen brunn, minst vart tredje år om brunnen förser en eller två familjer med vatten och en gång per år om brunnen förser många hushåll med vatten. Om man har eller har haft problem med brunnsvatten är det lämpligt att testa vattnet oftare. Små barn är särskilt känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit. Därför är det extra viktigt att brunnsvattnet testas ofta om små barn finns i hushållet.

Analys av vattnet

Analys av vattenprover bör utföras av ett ackrediterat laboratorium. Laboratoriet ger anvisningar för hur själva provtagningen går till. Resultatet får du i en rapport från laboratoriet tillsammans med en förklaring om något inte är som det ska. Är vattnet bedömt som tjänligt med anmärkning eller otjänligt är du som brunnsägare/fastighetsägare ansvarig för att åtgärda problemet. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen. I informationsbladet Råd om enskild dricksvattenförsörjning från Livsmedelsverket kan du bland annat läsa om vanliga orsaker till olika otjänliga resultat. Det finns fler olika laboratorier att välja mellan, för mer information hänvisar vi till laboratoriernas hemsidor. Borgholms kommun har avtal med Eurofins.

Provtagning

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borgholms kommun erbjuder privatpersoner analys av brunnsvatten till reducerat pris. Det är en viktig del av kommunens folkhälsoarbete samtidigt som samhällsbyggnadsförvaltningen, via kopior av analysrapporten, får en aktuell bild av grundvattenkvaliten i kommunen.

Om du vill använda dig av erbjudandet beställer du provflaskor i Eurofins webbshop. När du kommer in på Eurofins hemsida klickar du på Har du en kampanjkod ? (finns uppe till höger på sidan). Ange kampanjkoden som är  BORGBRUNN17 för att ta del av de reducerade priserna. Du kan där beställa fraktsedel (150 SEK) tillsammans med analyserna och provet lämnas sedan hos närmaste postombud. Möjlighet finns även att lämna in proverna på Servicecenter, Borgholms kommun, tisdagar, jämna veckor, mellan kl. 08.00-14.00

Vill ni att samhällsbyggnadsförvaltningen ska få en kopia av analysrapporten ange då sbn@borgholm.se som kopiemottagare vid beställning av analysen.

För dig som inte har tillgång till dator går det bra att komma till Servicecenter för att få hjälp.

Gratis barnprov

För dig som väntar barn eller har barn under 18 månader och är skriven och boende i kommunen, erbjuder samhällsbyggnadsförvaltningen en kostnadsfri analys av vattnet, ett så kallat barnprov. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhandahåller flaskor för barnproven.

För mer information kontakta servicecenter, 0485-88 000.

Att anlägga och sköta om en dricksvattenbrunn

Livsmedelverket har tagit fram råd om hur du ska sköta din brunn för att dricksvattnet ska ha bra kvalitet, broschyren Sköt om din brunn för bra dricksvatten, se länk nedan. Det finns också en broschyr med råd om vad du bör tänka på när du anlägger en ny brunn; Att anlägga egen brunn för dricksvatten.

 Läs mer om dricksvatten på Livsmedelsverkets hemsida, se länk nedan.