Utskriftsdatum: 22 September 2017

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och många i Sverige tar det som en självklarhet att bra vatten alltid ska finnas i kranen. Bra dricksvatten är en förutsättning för att livsmedelsindustrin ska fungera, till exempel mejerier och slakterier. Den som producerar dricksvatten eller förser konsumenter med dricksvatten via ett ledningsnät är ansvarig för att dricksvattnet är av god kvalitet och säkert, det vill säga inte innehåller bakterier eller ämnen som är dåliga för hälsan.

Kommunalt dricksvatten 

Borgholms Energi AB (BEAB) ansvarar för de kommunala vattenverken. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver i sin tur tillsyn av de kommunala vattenverken för att säkerställa att det kommunala dricksvattnet är av god kvalitet och säkert. Önskar du ansluta din fastighet till det kommunala dricksvattennätet måste du kontakta BEAB.

Enskild brunn

Har du egen brunn är du själv ansvarig för dricksvattnet. Både kvaliteten och tillgången på vatten kan förändras med tiden. Analysera vattnet om ni lägger märker till att vattnet förändras, exempelvis om det börjar luktar eller mörkna i färgen.

Det är viktigt att tänka på att vattnets kvalité kan variera mellan årstider och förbrukning. Livsmedelsverket rekommenderar att man regelbundet analyserar vatten från egen brunn, minst vart tredje år om brunnen förser en eller två familjer med vatten och en gång per år om brunnen förser många hushåll med vatten. Om man har eller har haft problem med brunnsvatten är det lämpligt att testa vattnet oftare. Små barn är särskilt känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit. Därför är det extra viktigt att brunnsvattnet testas ofta om små barn finns i hushållet.

Vatten som används i kommersiell eller offentlig verksamhet

Om vatten från egen brunn används i kommersiell eller offentlig verksamhet gäller i de flesta fall Livsmedelsverkets regler för dricksvatten; Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Dricksvattenproducenten måste registrera sig hos kommunen och följa reglerna som framgår i dricksvattenföreskrifterna. En registeringsblankett finner du under BLANKETTER. Är du osäker på om du måste registrera dig kontakta kommunen.

Dricksvattenföreskrifterna gäller bland annat:

  • Livsmedelsverksamheter, t.ex. restauranger, caféer, livsmedelsproducenter
  • Offentliga verksamheter, t.ex. skolor och vårdhem
  • Kommersiella verksamheter, t.ex. hotell, stuguthyrning
  • Om brunnen eller vattenverket producerar 10 m³ dricksvatten per dygn eller mer, eller
  • Om minst 50 personer förses med dricksvatten omfattas också verksamheten av dricksvattenföreskrifterna.

Analys av vattnet

Analys av vattenprover bör utföras av ett ackrediterat laboratorium. Laboratoriet ger anvisningar för hur själva provtagningen går till. Resultatet får du i en rapport från laboratoriet tillsammans med en förklaring om något inte är som det ska. Är vattnet bedömt som tjänligt med anmärkning eller otjänligt är du som brunnsägare/fastighetsägare ansvarig för att åtgärda problemet. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen. I informationsbladet Råd om enskild dricksvattenförsörjning från Livsmedelsverket kan du bland annat läsa om vanliga orsaker till olika otjänliga resultat.

Det finns fler olika laboratorier att välja mellan. Borgholms kommun har avtal med Eurofins. Om du väljer Eurofins för analys av ditt dricksvatten kan du lämna in provet till servicecenter i stadshuset, Borgholm. Du kan även hämta provtagningsflaskor och följesedel här. Alla flaskor skall vara fyllda och märkta med fastighetsbeteckning. Vattnet skall vara nytaget (samma dag) och förvaras svalt (kylväska). Det tar ca två veckor innan ni får svar.

Om ni vill att samhällsbyggnadsförvaltningen ska få en kopia av analysrapporten måste ni skriva detta på följesedelen till provet. Ange sbn@borgholm.se som kopiemottagare på följesedeln.

Inlämning av vattenprover

Inlämning av vattenprov till servicecenter, stadshuset, Borgholm, för vidarebefordran till Eurofins laboratorium, kan göras på tisdagar klockan 8 – 14.

Gratis barnprov

För dig som väntar barn eller har barn under 18 månader och är skriven och boende i kommunen, erbjuder samhällsbyggnadsförvaltningen en kostnadsfri analys av vattnet, ett så kallat barnprov.

För mer information kontakta servicecenter, 0485-88 000.

Att anlägga och sköta om en dricksvattenbrunn

Livsmedelverket har tagit fram råd om hur du ska sköta din brunn för att dricksvattnet ska ha bra kvalitet, broschyren Sköt om din brunn för bra dricksvatten, se länk nedan. Det finns också en broschyr med råd om vad du bör tänka på när du anlägger en ny brunn; Att anlägga egen brunn för dricksvatten.

 Läs mer om dricksvatten på Livsmedelsverkets hemsida, se länk nedan.