Utskriftsdatum: 22 August 2017

Fördjupningar av översiktsplanen

För ett mindre område, exempelvis ett samhälle, går det att göra en fördjupning av översiktsplanen. Fördjupningen ska vara en vägledning i hanteringen av förfrågningar om detaljplaner, förhandsbesked och bygglov. Planen ger inga byggrätter utan ska underlätta hanteringen vid kommande beslut.

I Borgholms kommun finns det antagna fördjupningar för Löttorp, Rälla-Stora Rör-Ekerum och Byxelkrok. En fördjupning kan även göras för att utreda en särskild fråga genom ett s.k. tematiskt tillägg. I Borgholms kommun har ett tematiskt tillägg för vindkraft.

Just nu pågår det arbeten med att ta fram fördjupningar för Borgholm-Köpingsvik och Djupvik.

Kungörelse om utställning

Förslag till fördjupningar av översiktsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar har tagits fram som redovisar hur kommunen vill att kommunen ska utvecklas. Planerna som nu ställs ut är:
Fördjupning av översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik

Planen är en del i den kommuntäckande översiktsplanen och avser en fördjupning av Borgholm och Köpingsviks tätorter med omgivningar. Under perioden 1 juli till 3 september 2017 är planen utställd. Planhandlingarna innefattar planförslag, miljökonsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse och en risk- och sårbarhetsanalys. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-13 § 258 att godkänna fördjupningen av översiktsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för utställning.

Fördjupning av översiktsplanen för Djupviksområdet

Planen är en del i den kommuntäckande översiktsplanen och avser en fördjupning av Djupvik, Lundebytorp, Lofta och Grönvik med nära omgivningar. Under perioden 1 juli till 3 september 2017 är planen utställd. Planhandlingarna innefattar planförslag, miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-13 § 259 att godkänna fördjupningen av översiktsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för utställning.