Utskriftsdatum: 24 April 2017

Frågor och svar

Mitt barn är inte på förskolan under sommaren – varför får jag faktura?

Avgiften för förskola och fritidshem fördelas över årets alla tolv månader. Det innebär att även om ditt barn inte vistas i förskolan (eller på fritids) under en sommarmånad så kommer du att få faktura.

Hur anmäler jag mitt barn till förskola?

Ansökan görs på särskild blankett som erhålls från respektive handläggare eller hämtas på kommunens hemsida
http://www.borgholm.se/barn-utbildning/blanketter
Inom kort kommer det även finnas möjlighet att göra ansökan via e-tjänst med e-legitimation.
Vill du däremot ansöka om plats på Montessoriförskolan, som är en fristående förskola, gör du detta direkt till förskolan.

Jag har fått en faktura på barnomsorg retroaktivt – varför?

Vi genomför kontroll mot Skatteverkets inkomstuppgifter en gång per år. Belopp som över- eller understiger 500 kronor resulterar i faktura eller återbetalning.
Kontrollen sker i slutet av varje år och då kontrolleras inkomståret två år tidigare (kontrollen 2017 gäller alltså inkomståret 2015 enligt skattemyndighetens taxerade inkomst).
Du hittar vilka regler som styr avgiftens storlek i tillämpningsföreskrifterna på sidan:
http://www.borgholm.se/barn-utbildning
Har du frågor om fakturan ska du kontakta berörd handläggare som står på fakturan.

Är det lång kö för att få plats?

Enligt skollagen ska vårdnadshavarna garanteras en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader.
Om vårdnadshavarna tackar nej till en förskoleplats som kommunen erbjuder för att de önskat en specifik förskola, kan de få vänta längre än fyra månader.

Hur säger vi upp vår barnomsorgsplats?

Du måste säga upp platsen skriftligt. Blankett erhålls från respektive handläggare eller hämtas på kommunens hemsida: http://www.borgholm.se/barn-utbildning/blanketter
Inom kort kommer vårdnadshavare även att kunna säga upp barnomsorgsplats via e-tjänst.
Tänk på att säga upp platsen minst  två månader i förväg. Avgift tas alltid ut under 2 månaders uppsägningstid.

Hur ändrar vi vårt barns vistelsetid?

Schemablankett finns att erhålla hos respektive handläggare för barnomsorg. Finns också att hämta på kommunens hemsida http://www.borgholm.se/barn.utbildning/blanketter
Inom kort kommer vårdnadshavare även att kunna ändra vistelsetiden via e-tjänst.
Även personalen på förskolor och fritidshem måste ha schemaändringar i god tid.

Vilka avgifter gäller för barnomsorg i Borgholm?

Avgiften är en fast månadsavgift som fastställs oberoende av hur många dagar barnet varit närvarande. Avgiften tas ut tolv månader per år.
Den högsta avgiften i respektive verksamhetsform ska betalas för det yngsta barnet i familjen, det vill säga det yngsta barnet räknas som barn 1.
Avgiften bestäms av storleken på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad (årsinkomst dividerat med 12) oberoende av om barnen är gemensamma eller ej.
Läs mer på: http://www.borgholm.se/barn-utbildning