Utskriftsdatum: 23 March 2017

Index A-Ö

113 13
1969 - Realskola blir grundskola
4-partsavtal
Actueel
Administrativa enheten
Adoption
Aktuella detaljplaner
Aktuellt
Akupunktur, bassäng, solarium mm
Alkoholservering, folköl och tobaksförsäljning
Allemansrätt och allemansvett
Allmän förskola
Allmän plats
Allmän plats och uteserveringar
Allmänna/enskilda vägar
Alternativ till våld i Södra Kalmar län, ATV
AMA-Arbetsmarknad
AMA-Arbetsmarknad
AMA-Integration
Anhörigstöd
Anmälan eller tillstånd
Anmälan och tillstånd
Anmälningar och tillstånd
Anmälnings- och tillståndspliktiga företag
Ansökan om insatser enligt LSS
Ansökan om serveringstillstånd
Ansökningstider
Användning av avfall för anläggningsändamål
Arbeta som vikarie
Arbetslag
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Arbetspraktik
Arrende
Arrende av kommunal mark
Arrenden
Att söka planbesked
Att ta över eller starta upp
Attefallsåtgärder kräver anmälan
Automatspel
Avfall
Avfallsguide för verksamhetsavfall
Avfallshantering
Avfallshantering och återvinning
Avgift
Avgift för hälsoskyddstillsyn
Avgifter
Avlopp
Avloppsvatten som resurs
Avlösarservice i hemmet
B7 Baltic Islands Network
Badanläggningar
Badhus
Badvatten
Baltic Seven Islands
Barn & utbildning - blanketter
Barnahus
Barnets namn
Barnomsorg
Barnomsorg
Begravningsombud
Behovs- och miljöbedömningar
Bekämpningsmedel
Bemanningsenheten
Bibliotek i Borgholms kommun
Bidrag till föreningsägda bygdegårdar
Bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar
Bidrag till projekt/bidrag till nämndens förfogande
Bidragsregler
Bildarkiv
Bio/Film
Björkvikens förskola
Blanketter
Boendestödsteamet
Borgerlig vigsel
Borgholm-Köpingsvik
Borgholms Badhus
Borgholms koloniträdgård
Borgholms kommun från norr till söder
Borgholms kommuns vänorter
Borgholms slott
Bostad i Borgholms kommun
Bostad med särskild service
Bostadsanpassning
Bostäder för nyanlända
Bostäder för äldre
Bostäder med särskild service i Borgholm
Bostäder med särskild service i Löttorp
Bostäder med särskild service i Rälla
Bredband och fiber
Bygdegårdar
Bygga nytt
Bygglovstaxa
Byggplaner 2014 (test)
Case Manager
Central Resource Team
Child-care
Cisterner
Compulsory school
Compulsory school for mentally handicapped
Culture school
Cykel- och vandringsleder
Daglig verksamhet
Dagverksamhet för demenssjuka
Demensteam
Demokrati & kommun
Deponi
Det äkta Öland - ett naturligt val
Detaljplan för del av Kolstad 4:67 - Har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden
Detaljplan för Kyrketorp 1:14 m.fl. "Bödagårdens camping"
Detaljplan för Resedan 5
Detaljplan för Rälla 1:17 "Järnnian" - ändringsplan, har vunnit laga kraft
Detaljplan för Solberga 5:19 m.fl. Köpinggården
Detaljplan för Stora Rör 2:1
Detaljplanering
Deutsches Büro
Din folkbokföring har betydelse
Ditt brandskydd
Djupviksområdet
Djur och skadedjur
Djurhållning i tätbebyggt/planlagt område
Dricksvatten
Driftbidrag
Döda djur
Döda djur
E-commerce
Educational Department
Educational Department
Edwise
Een Eigen bedrijf starten op Öland
Egenkontroll ger säkerhet
Eget brunnsvatten
Eget brunnsvatten
eHälsonätet
Ekbacka
Ekonomiavdelningen
Elavtal
Elevhälsa
Elevhälsans medicinska insats (EMI)
Elnätet och avtal
En entreprenör kan hjälpa dig med din ansökan
Energiåtgärder i kommunens fastigheter
Ensamkommande flyktingbarn
EU:s fonder och program
Facts and Feelings
Faderskap
Fakten über Öland
Familjehem
Familjerådgivning
Familjerätt
Family day-care home
Fastighetsplaner
Fastighetsägares ansvar för inventering och sanering
Februarivägens dagliga verksamhet
Fiber i tätbebyggt område
Fiber på landsbygden
Filialer
Fixartjänst för äldre/Seniorservice
Fjärrvärme i Borgholm och Löttorp
Fladdermöss
Flyktingmottagning A-Ö
Flytta hit och upplev vardagen i paradiset
Folkhälsa
Folkhälso -och trygghetsrådet (avvecklat 2012-11-20)
Fristående förskola
Fritid
Fritidsgårdar
Fritidshem
Frågor och svar
Funderar du på att bygga?
Funktionshinderrådet i Borgholms kommun
Funktionshinderrådets protokoll 2014
Fyr till fyr
Fyrtornets förskola
Färdtjänst/Riksfärdtjänst
Förbud inom vattenskyddsområde
Fördjupning av översiktsplanen för Byxelkrok området är färdig
Fördjupningar av översiktsplanen
Förebyggande teamet
Föreningar & studieförbund
Föreningsbidrag
Föreningsservice
Författningssamling för Borgholms kommun
Förskola
Förskoleklass
Förskolor
Försäljning och servering av öl klass II
Försök med rödalger som gödselmedel
Försörjningsstöd
Föräldrastöd
Gator, parker och hamnar
Genomfört: Aquabest - hållbart vattenbruk
Genomfört: Kolla din brunn
Genomfört: LOVA Samhällsnära våtmarker
Genomfört: LOVA Våtmarker i Borgholms kommun
Genomfört: Löttorps vattenskyddsområde
Genomfört: Projekt Pelnabrobäckens avrinningsområde
Genomfört: Små bra avlopp
Geoenergi
Giftinformation
God man
Google Translate
Granskningsrapport 2016
Granskningsrapporter 2012
Granskningsrapporter 2013
Granskningsrapporter 2014
Granskningsrapporter 2015
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnastiksalar
Gärdslösa förskola
Gärdslösa skola
Gödselhantering
Hantering av döda djur i lantbruket
Hasselbackens förskola
Hej och välkommen till kommunalrådets sida.
Hemsjukvård
Hemsändningsservice
Hemtjänst
Holland Kantoor
Hornsjön
Hur man överklagar ett kommunalt beslut
Hygien inom barnomsorg
Hållbarhet
Hälso- och sjukvårdsverksamheten
Hälsoskydd
Hälsoskyddsprojekt
Idrottsanläggningar
Idrottsplatser
Idrottsturism
Index A-Ö
Individ- och familjeomsorg
Industrilokaler - industrimark
Information till turister
Inkomna medborgarförslag
Inomhusmiljö
Installera eldstad och rökkanal
Intresseanmälan fiber och bredband
Intresseanmälan vikarier
Inventering av enskilda avlopp
IT in the Educational Department
IT på Slottsskolan
IT-avdelningen
IT-pedagog
Jobba hos oss
Kajor
Kallbadhuset i Borgholm
Kallelse
Kallelser
Katter och tillsyn
Klagomål
Klagomål hälsoskydd
Klagomål och anmäl misstänkt matförgiftningar
Klimatsmart turism
Klockargården, Löt
Kolla din brunn
Kommunal energi- och klimatrådgivning
Kommunal mark- och vägfrågor
Kommunal service
Kommunala Pensionärsrådet, KPR
Kommunalt vatten och avlopp
Kommunarkiv
Kommunarkiv
Kommunen i siffror
Kommunen i sociala medier
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 2014
Kommunikationer
Kommunkarta
Kommunledningen i Borgholms kommun
Kommunledningskontor
Kommunledningsstab
Kommunrehab Borgholm
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen och kommunledningskontor
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts protokoll 2014
Kommunstyrelsens protokoll 2012
Kommunstyrelsens protokoll 2013
Kommunstyrelsens protokoll 2014
Kompostering
KomVux
Konst
Konstgräsplaner
Konsumentvägledning
Kontaktperson
Kontrollansvarig (KA)
Kontrollantinstruktioner
Korttid
Korttidsvistelse
Kost och städ
Krisinformation
Kulinariska Akademin
Kultur
Kultur & fritid
Kultur och fritid i Borgholms kommun
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2012
Kultur- och hembygdsföreningar
Kulturlänkar
Kulturprogrambidrag
Kulturprojektbidrag
Kulturskola
Kulturskolans personal
Kulturverksamhetsbidrag
Kurator
Kvalitetsenheten Q
Köldmedium
Köpings skola
Lagar och förordningar
Landsbygdsutveckling
Lantbruk
Latrinkompostering
Lediga kommunala tomter
Lediga tjänster
Lediga tjänster hos socialförvaltningen
Lediga tomter
Ledsagarservice
Leisure-time centre
Livsmedelsverksamhet
Lokala naturvårdsprojekt (LONA)
Lokala ordningsföreskrifter
Lokala projekt
Lokala trafikföreskrifter
Lokaler
Lokaler
Lokaler - Industrimark
Lokalhyresbidrag
Lokalt aktivitetsstöd
Lotsen
Lotteriförsäljning Borgholms torg
Lotteritillstånd
LOV - Valfrihet inom hemtjänst
Lov och fritid
Lämna din synpunkt
Lärcentrum i Borgholm
Läs mer om ett ärendes gång
Läs mer om kommunfullmäktiges arbete
Lättlästa sidor
Löttorp
Löttorp - daglig verksamhet
Mandatfördelningen
Matsedlar
Medborgardialog
Medborgarförslag
Medlingsverksamhet
Metodik
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljöbilar och tankställen i kommunen
Miljömålen
Miljöprojekt
Miljöskydd
Miljötillsyn
Miljötillsyn på företag
Miljötillsyn på Lantbruk
Mottagning och etablering
Mötestider
Natur
Natura 2000
Naturreservat
Naturskydd
Nedskräpning
Networks
Norra områdets förskolor
Notarius publicus och kundombudsman för Bixia
Ny adress
Ny i Sverige
Nyhetsarkiv
Nämnder och förvaltningar
När behövs bygglov?
När behövs en anmälan?
När behövs inte bygglov?
När behövs strandskyddsdispens?
När krävs serveringstillstånd?
Näringslivsinformation
Näringslivsorganisationer och myndigheter
Näringslivsprojekt
Närtrafik - en flexibel kollektivtrafik för alla
Närtrafik/Servicelinje - ett komplement till de vanliga busslinjerna.
Obekväm arbetstid
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar
Offentliga lokaler/Hygienlokaler
Offentlighetsprincipen
Om ett barn far illa
Om kommunen
Om oss
Om socialförvaltningen
Om webbplatsen
Omsorg om funktionsnedsatta
Open pre-school
Ordning och reda ger lägre avgift
Organisation
Orm
Ormar
Ormar
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
PCB
Pedagogisk omsorg
Pensionärsrådet
Pensionärsrådet
Pensionärsrådets protokoll 2013
Pensionärsrådets protokoll 2014
Personalavdelningen
Personalförmåner
Personlig assistans
Personligt ombud
Politik
Politisk ledning - nämnder och styrelser
POSOM-gruppen
Pre-school
Pre-school class
Pressmeddelanden
Producentansvarsavfall
Projekt
Projekt
Projekt för en bättre vattenmiljö
Projekt Pelnabrobäckens avrinningsområde
Projekt Pontibus
Protokoll
Protokoll 2009
Protokoll 2011
Protokoll 2012
Protokoll 2013
Protokoll 2014
Protokoll 2015
Protokoll 2016
Protokoll 2017
Provtagningsprogram för kanaler
Psykiatriteam
Psykolog
Publikationer
Pupil Health
Pågående: Kust- och havsplanering – KOMPIS
Pågående: LOVA kväve och fosfor i tre delavrinningsområden
Radon i Borgholms Kommun
Regler för parkeringstillstånd
Regler för parkeringstillstånd till rörelsehindrade
Regler för parkeringstillstånd till rörelsehindrade
Renhållningsordning
Resursteam
Ridning
Riktlinjer för Vägbelysning - Gatubelysning
Runstens förskola
Räddningstjänsten
Räddningstjänstens ansvar
Rälla förskola
Rälla skola
Rälla, Stora Rör och Ekerum
Rättsligt meddelande
Rödhakens förskola
Samarbetssamtal
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2014
Samhällsplanering
Samordning av insatser för asylsökande och nyanlända
Samråd för ändring av detaljplan för Halltorp 1:10 ”Träklubban”
Servicecenter - en väg in
Sitemap
Ska du ansöka om avstyckning, förhandsbesked eller bygglov?
Skadeinsekter, smågnagare och bin
Skaffa bredband - en översikt
Skogsbrynets förskola
Skolbibliotek
Skoldatatek
Skolor
Skolor och utbildning
Skrivschema
Slamdispens för enskilt avlopp
Slottsskolan
Smilegov - smart multilevel governance
Sniglar
Snöröjning
Socialförvaltningen
Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämndens protokoll
Socialnämndens protokoll 2013
Socialnämndens protokoll 2014
Socialpsykiatri
Societetsbryggan
Soldalen
Solstrålens förskola
Sommarjobb i kommunen
Spartips
Specialpedagog
Specialpedagog - tal och språk
Sporthallar
Staket, plank och murar
Stallar
Starta eget - utveckla
Statens vilt / Kronans villebråd
Strandbad
Strandskydd
Strömavbrott
Strömgården
Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Stöd till funktionsnedsatta
Stöd till missbrukare
Syn- och hörselinstruktör
Så styrs kommunen
Sälar
Sällskapsdjur
Särskilt boende - Äldreboende
Tack för din synpunkt
Tandvård vid sjukdom och funktionshinder
Taxor för samhällsbyggnad
Taxor och avgifter
Tekniksksifte - telefonnätet byts ut
Teknisk service (BEAB)
Teletal
Tennishall
Terminstider och lovdagar
testplattform
Tidig integration
Tillfällig vistelse
Tillstånd enligt miljöbalken
Tillsyn av enskilda avlopp
Tillsyn hälsoskydd
Tips vid sortering
Tobaks- och folkölsförsäljning
Translate
Transport av avfall
Transporter
Trygghetslarm
Träd
Träffpunkten PRIO
Träffpunkter
Turistinformation
Umgänge
Undersökning av ekologin i östra Ölands kustvattenområde
Ungt kulturbidrag
Upphandlingar - Borgholms kommun
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsnämnd
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens protokoll
Utbildningsnämndens protokoll 2013
Utbildningsnämndens protokoll 2014
Utredning av hamnarna
Utveckling av e-tjänster inom socialtjänsten
Utvecklingsprojekt
VA-plan
Vad behövs till ansökan?
Vad får du göra med din sjöbod?
Vad gör kommunen?
Vad kostar det att gå till doktorn
Vad krävs för att få servera alkohol?
Vad är en primärkarta?
Var ska barnet bo
Vart vänder jag mig?
Vart vänder jag mig?
Varumärkesprojekt Rälla
Vatten
Vattenprojekt
Vattenskyddsområde
Vem bestämmer i kommunen?
Vem har rätt till nödvändig tandvård?
Vem kan söka EU-pengar?
Verksamhet med miljöpåverkan
Verksamhetsavfall
Vi som arbetar på förvaltningen
Vi söker kontaktperson/avlösare/ledsagare
Viktoriaskolan
Vindkraft
Vindkraft
Vindkraftsplan
Vindkraftsplan
Vision av Öland 2015 och Översiktsplan 2002
Vision och kärnvärden
Vårdnad
Våtmarksprojekt Hörninge Mosse
Vägbelysning - Gatubelysning
Vägbidrag
Välkommen till Borgholms kommuns officiella hemsida
Välkommen till företagsamma Borgholm
Vänorter- Internationellt arbete
VÄRDEGRUND
Värdighetsgarantier
Värdighetsgarantier
Webbkamera - Väder - Gästbok
Webbsändningar
Weetjes en cijfers
Welcome to Öland
Welkom op Öland
Willkommen auf Öland
Åkerbobadet i Löttorp
Åkerbohemmet
Åkerboskolan
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Öland - die meist besuchte Region Schwedens
Ölands Kommunalförbund
Ölands kommunalförbund
Ölands vattenråd, en samlad kraft för Ölands vatten
Ölandslego
Öppen förskola
Öppettider på biblioteket
Öppettider/ adressuppgifter
Överförmyndare
Översiktsplaneprocessen
Översiktsplanering
Övriga kommunala råd
Övriga kommunala råd
Övriga kommunala råd
Övriga sällskapsdjur


Skriv ut Senast uppdaterad: 13 december 2013