Utskriftsdatum: 21 October 2017

Kallelser

Här presenteras kallelser till sammanträden som är på gång.

Kommunfullmäktige har beslutat att alla  nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden. Nämnden/styrelsen bestämmer om sammanträdet ska vara öppet och väljer i så fall själva vilka ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning och inte kan behandlas vid ett öppet sammanträde.

Efter justering av protokollet tas kallelsen bort och protokollet finns under Protokoll, till vänster i menyn

Utbildningsnämnden 2017-10-24 (Öppet sammanträde punkt 4-11)

Kommunstyrelsen 2017-10-24 Öppet sammanträde
Separat handling Ärende 2 KS 2017-10-24 Delårsbokslut 2017
Separat handling 1 Ärende 5 KS 2017-10-24 VERKSAMHETSPLAN budget 2018
Separat handling 2 Ärende 5 KS 2017-10-24 taxor 2018

Kommunfullmäktige 2017-10-16

Utbildningsnämnden 2017-09-26 (Öppet sammanträde punkt 1-13)

Socialnämnden 17-09-25  (Öppet sammanträde punkt 1-16)