Utskriftsdatum: 22 November 2017

Mottagning och etablering

Samhällets insatser under flyktingarnas första tid i Sverige ska ge möjligheter för var och en att försörja sig och bli delaktiga i samhällslivet. Den som är ny i Sverige, är flykting och har uppehållstillstånd får introduktion i det svenska samhället av både Arbetsförmedlingen och kommunen.

Kommunen ansvarar för att ordna med bostad efter anvisning via Migrationsverket, svenskundervisning inom SFI-svenska för invandrare, Samhällsorientering och övrig service som finns för alla invånare, som till exempel barnomsorg och skola. Den som är ny i Sverige och bosätter sig i kommunen får en etableringsersättning från Arbetsförmedlingen (betalas ut av Försäkringskassan). Kommunen ansvarar för ekonomiskt bistånd i avvaktan på Arbetsförmedlingens beslut om etableringsersättning samt ger stöd och information om de kontakter som väntar med andra myndigheter och instanser i samhället.

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret och upprättar en etableringsplan som innehåller insatser för att hjälpa de nyanlända att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och bli etablerade i samhället.  Avsikten är att få kännedom om utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenheter samt att ge en realistisk bild av vilka möjligheter och vägar som finns. Borgholms kommun arbetar aktivt för att tillsammans med den nyanlände, Arbetsförmedlingen och SFI-svenska för invandrare hitta bästa vägen ut i arbete och/eller studier. Arbetet styrs av en lokal samverkansöverenskommelse och uppföljning av insatserna görs en gång per månad.

Arbetsförmedlingen – etableringsuppdraget

Försäkringskassan – etableringsersättning

SFI – Ölands gymnasium

Samhällsorientering – Regionförbundet

Fadderverksamhet

Vill du bli fadder för nyanlända personer eller familjer som har kommit till Sverige? För att göra det lättare för nyanlända att bekanta sig med svensk kultur och svensk vardag och lättare integrera sig i Borgholms kommun har en fadderverksamhet startats.

Du som vill bli fadder erbjuds möjlighet till socialt samhällsengagemang, erfarenhetsutbyte med andra kulturer och nätverk med andra faddrar. Kommunen samlar aktiva faddrar några gånger per år för att utbyta erfarenheter och utvärdera. Givetvis finns vi tillgängliga mellan möten för frågor som uppkommer. Till höger hittar du dokument med mer information och intresseanmälan.

Kontaktperson för fadderverksamheten är Elin Bernersson.