Utskriftsdatum: 25 March 2017

Natura 2000

natura2000

Syftet med Natura 2000 är att värna om naturtyper och livsmiljöer (habitat) för de arter som EU-länderna har kommit överens om är av gemensamt intresse.

Skapandet av Natura 2000 är en av EU:s viktigaste åtgärder för att bevara biologisk mångfald. Det är också unionens bidrag till förverkligandet av intentionerna i bl.a. Bernkonventionen och konventionen om biologisk mångfald.

Natura 2000 bygger på två av EG:s direktiv, nämligen habitat- och fågeldirektiven. EG-direktiven är en form av EU-lagar som medlemsstaterna är skyldiga att tillämpa på nationell nivå. Direktiven binder medlemsstaterna till ett visst mål men ger de nationella myndigheterna rätt att välja hur målen ska uppnås.


Skriv ut Senast uppdaterad: 01 november 2016
  • Natura 2000

    Lyssna Syftet med Natura 2000 är att värna om natu...
  • Naturreservat

    Lyssna Naturreservat är den vanligaste formen för ...