Utskriftsdatum: 19 August 2018

Om ett barn far illa

Många barn och ungdomar kan behöva byta miljö för en kortare eller längre tid. Orsakerna kan bero på svårigheter i familjen, olämpliga kamratkontakter, skolproblem eller missbruksproblem. Ibland kan det räcka med att sätta in hjälp i familjen, men inte alltid.

Om du misstänker att ett barn eller ungdom kan behöva stöd och hjälp av socialförvaltningen så bör du anmäla det till oss. Du kan ringa eller skriva till socialförvaltningen och berätta om din oro. Personal på individ- och familjeomsorgen tar alltid emot din anmälan. Arbetsledaren avgör sedan om en utredning ska inledas.

Du har rätt att göra en anonym anmälan. En anonym anmälan innebär att Socialförvaltningen inte känner till ditt namn. Blir ditt namn känt kan anonymiteten inte längre garanteras. Vi föredrar en anmälan där anmälaren inte är anonym, eftersom vi ofta behöver återkomma och fråga om sådant som är oklart. Om anmälan är anonym kan en sådan oklarhet innebära att en utredning inte inleds i brist på uppgifter.

En utredning angående barn ska vara avslutad inom fyra månader. Det är därför viktigt att ha så konkreta uppgifter som möjligt redan i inledningsskedet.

Utredningen kan leda fram till olika insatser som råd och stödsamtal, kontaktperson eller kontaktfamilj för barnet och/eller den vuxne. Ibland kan det vara nödvändigt att hjälpa familjen genom en placering på ett behandlingshem eller i familjehem. I vissa fall kan det vara nödvändigt att placera barnet mot barnet och/eller familjens vilja.