Utskriftsdatum: 27 May 2018

Politisk ledning – nämnder och styrelser

I Borgholms kommun finns förutom kommunfullmäktige fyra större nämnder/styrelser: kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden.

Varje styrelse/nämnd ansvarar för sina verksamhetsområden. Styrelsen/nämnden utser inom sig ett arbetsutskott bestående av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Förutom ovanstående nämnder finns
Valnämnden
som organiserar och ser till att de allmänna valen genomförs.
Valberedningen som föreslår vilka förtroendevalda som ska ingå i de olika nämnderna/styrelserna efter de allmänna valen.
Kommunrevisionen som har till uppgift att granska all kommunal verksamhet.

Fullmäktiges ledamöter är folkvalda. Dessa utser/väljer därefter förtroendevalda att ingå i olika nämnder och styrelser.

Utöver dessa finns ett antal kommunala råd där ledamöterna utses av respektive nämnd och där representanter från olika organisationer ingår.

Dessutom finns Ölands Kommunalförbund som är ett samverkansorgan mellan de båda Ölandskommunerna.

Läs mer i länkarna nedan.