Utskriftsdatum: 27 May 2018

Radon i Borgholms Kommun

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor; marken under huset, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. I Borgholms kommun är radon från marken generellt sett ett litet problem. På vissa ställen har dock höga halter uppmätts. Bergrunden är oftast av kalksten, en bergart som inte ger upphov till förhöjda risker för radon i bostäder eller vatten. Inom ett smalt fält längs västra landborgskanten, där ett lager av alunskiffer går i dagen kan det finnas förhöjda risker. Mätsäsongen 2008/2009 genomfördes en kampanj då radongashalten mättes i 206 bostäder i kommunen. Av dem hade ca 5 % en radongashalt på 200 Bq/m3 eller mer. Du kan läsa mer om radon på Radonguidens och Strålsäkerhetsmyndighetens webbsidor, under mer information.

Mäta radon

Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluft är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor. Mätningen ska göras under eldningssäsongen, det vill säga från oktober till och med april, och pågå i minst två- tre månader. En sådan mätning resulterar i ett årsmedelvärde. Om du behöver en mätning snabbt, vid till exempel köp eller försäljning av en bostad, kan man göra en så kallad rådgivande korttidsmätning. Den kan ta mellan två och tio dygn och utförs på liknande sätt som en långtidsmätning. En korttidsmätning ger ett mer osäkert resultat och kan inte ligga till grund för radonbidragsansökan. Mätdosor beställs direkt från ett laboratorium.

Hälsorisker

Radondöttrarna fastnar på partiklar i luften och följer med inandningsluften ner i lungorna där strålningen som avges kan orsaka skador på cellerna. Radon ger upphov till lungcancer om man utsätts för höga halter under lång tid, det tar minst 15 år. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, bedömer att radon i bostäder orsakar 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. De allra flesta som drabbas av radonrelaterad lungcancer är rökare.