Utskriftsdatum: 21 August 2017

Detaljplan för Kyrketorp 1:14 m.fl. ”Bödagårdens camping”

KUNGÖRELSE – samråd

Borgholms kommun har tagit fram ett planförslag för Bödagårdens Camping och delar av omgivande fastigheter som nu är ute för samråd.

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Samrådstiden pågår fr.o.m. den 12 september t.o.m den 3 oktober.

Handlingarna finns tillgängliga på Stadshuset, biblioteken i Borgholm och i Löttorp. Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt Magnus Juhlin, tel: 0485-88 156 eller via e-post till: magnus.juhlin@borgholm.se.

Synpunkter på förslaget ska lämnas via e-post till: sbn@borgholm.se eller skriftligen till Borgholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm, senast den 3 oktober 2016. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och fastighetsbeteckning.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN