Utskriftsdatum: 27 June 2017

Skoldatatek

Skoldatateket är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum. Skoldatateket leds av kommunens IT-pedagog i samverkan med elevhälsan.

Skoldatateket vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd med fokus på ADHD-problematik och läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi.

Skoldatatekets syfte:

  • Medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd.
  • Utgöra en naturlig del i kommunens elevstöd.
  • Ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd samt hur datorn kan användas som ett kompenserande hjälpmedel.
  • Erbjuda skolpersonal möjlighet att prova kompensatoriska hjälpmedel och pedagogisk programvara före inköp.
  • Utvärdera nyheter och sprida information om IT i lärandet för målgruppen.
  • Samverka med berörda intresseorganisationer och föräldrar samt vid behov med landstingets hjälpmedelsverksamhet.

Vid Skoldatateket ska skolpersonal erbjudas:

  • Visning och provning av kompensatoriska hjälpmedel och pedagogisk programvara.
  • Utbildning på kompensatoriska hjälpmedel och pedagogisk programvara.
  • Korttidslån av kompensatoriska hjälpmedel och pedagogisk programvara.
  • Teknisk och pedagogisk support i samband med korttidslån.

I Borgholms kommun kan vi nu, både i skola och hem, erbjuda inlästa läromedel till alla elever som har behov av detta. Alla har också tillgång till kraftfulla rättstavningsprogram och till talsyntes. Dessutom har alla elever tillgång till ett stort antal pedagogiska program samt till Nationalencyklopedins nätversion.