Utskriftsdatum: 25 March 2017

Snöröjning

Borgholms tätort
Borgholm Energi AB ansvarar på uppdrag av kommunen för den praktiska skötseln av det kommunala vägnätet, inklusive gång- och cykelvägar. Det kommunala vägnätet omfattar huvudsakligen Borgholms tätort.

Borgholm Energi AB snöröjer och halkbekämpar gata och trottoarer längs hela Storgatan och i centrumkärnan mellan Tullgatan – Hantverkaregatan och Södra Långgatan – Norra Långgatan.  I tätorten i övrigt snöröjer bolaget gatorna, men inte trottoarerna.

Fastighetsägarna ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av trottoarerna utanför centrumkärnan som beskrivs ovan.

Vid frågor om snöröjning i Borgholms tätort, kontakta Borgholm Energis Kundservice, tfn 0485-883 00.

Enskilda vägar
Det är Borgholm Energi som ansvarar för snöröjningen längs det enskilda vägnätet till alla fast boende. Snöröjningen sköts av GDL Transport som anlitar lokala entreprenörer. Det åligger entreprenören att verkställa snöröjning inom tidigare fastställda områden.

Entreprenören påbörjar snöröjning på eget initiativ vid ca 10 cm torr snö alt 6-8 cm blötsnö. Vid drivbildning pga blåst snöröjs erforderliga delar inom respektive område.

Ett krav från Borgholm Energi och snöröjningsentreprenören är att vägarna är i gott skick och att snöröjningsfordon kan framföras utan hinder från fasta foremål såsom träd, staket, murar och postlådor etc.  Vägarna ska markeras med snöstakar och vändplatser iordningställas och hållas tillgängliga. Mot en avgift kan snöstakar beställas och hämtas hos Borgholm Energis serviceforråd i Borgholm, tfn 0485-880 61

Vid frågor om snöröjning på enskild väg, kontakta GDL Transport, tfn 0480-44 42 12 eller Kundservice, tfn 0485-883 00

För halkbekämpningen på enskilda vägar ansvarar vägsamfälligheter eller fastighetsägare

För att underlätta för snöröjningen ber vi dig

  • undvika att skotta ut snö från uppfarter till gata och trottoar
  • vara noga med att följa parkeringsreglerna
  • att alltid lämna företräde åt snöröjningsfordonen och respektera att vi stänger av vissa gator tillfälligt för att forsla bort snövallar

Vid kraftigare halka kan du som privatperson själv hämta sand i begränsad mängd på kommunförrådet, Sandgatan.

Snöskador
Borgholm Energi är skyldig att hålla kommunala vägar framkomliga genom snöröjning. Det går tyvärr inte alltid att undvika att fastighetsägares staket, murar eller brevlådor kan ta skada. Har du drabbats av en skada ska du göra en snöskadeanmälan till Borgholm Energi.

Borgholm Energi skiljer mellan skador som orsakats genom snötryck och skador som orsakats genom mekanisk skada.

Snötryck sker vid sedvanlig plogning då snön plogas från vägen till vägrenen. Staket, murar och brevlådor bör vara placerade och vara i tillräckligt bra skick för att hålla för snötryck Skador som uppkommer på detta sätt ersätts vanligen inte.

Mekanisk skada uppkommer då plogbladet kommer åt staketet, muren eller brevlådan. Om det visar sig att entreprenören har gjort fel eller varit försumlig kan ersättning ges till fastighetsägaren. Vid bedömning tas hänsyn till var staketet eller brevlådan är uppsatt.

Anmälan av snöröjningsskada
Anmälan av snöskada ska göras på blankett ”Anmälan av snöröjningsskada” (hämtas hos Borgholm Energi AB). Bedömning av snöskada görs gemensamt av Borgholm Energi och entreprenören. Om skadan anses vara ersättningspliktig erbjuds fastighetsägaren att åtgärda skadan själv mot ersättning. Ersättningen ges endast för hela eller delar av materialkostnaden, beroende av skadans art samt skick på det skadade objektet.

Ersättning utgår inte om inte bedömning gjorts. Borgholm Energi accepterar inte fakturor som inte är godkända av Borgholm Energi.

För att överklaga Borgholm Energis beslut angående snöröjningsskador ska skadeståndsanspråk göras skriftligen till Borgholm Energi. Skadeståndsanspråket ska innehålla den totala ersättningen som fastighetsägaren gör anspråk på.  Bifoga gärna foto


Skriv ut Senast uppdaterad: 30 december 2015