Utskriftsdatum: 20 January 2018

Vad behövs till ansökan?

Ta gärna en tidig kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen för samråd om utformning, husplacering, gällande bestämmelser m m. Vår kundservice hjälper gärna till med information, det kan spara både tid och pengar.

Bygglovsansökan ska innehålla följande handlingar:

  • bygglovsansökan – inlämnas i 2 ex.
  • huvudritning (fasad, våningsplan, sektion) – 2 ex. skala 1:100
  • situationsplan – 2 ex. skala 1:500
  • nybyggnadskarta med planerad byggnad inritad (vid första hus på tomtplats inom detaljplan) ? 2 ex. skala 1:500
  • uppgift om kontrollansvarig (se gärna vår lista över de som är lokalt godkända under 2012, fr.o.m. 2013 ska samtliga kontrollansvariga vara certifierade)
  • förslag till kontrollplan upprättad av den kontrollansvarige
  • byggfelsförsäkring (om du bygger ett nytt bostads/fritidshus)
  • eventuell strandskyddsdispens
  • eventuell beslut om förundersökning för fornminnen (via Länsstyrelsen i Kalmar)
  • eventuell brandskyddsdokumentation / brandskyddsbeskrivning

Ritningarna ska vara i max A3-format.

Kom ihåg att en komplett ansökan innebär kortare handläggningstid.

I enstaka fall kan ytterligare handlingar begäras.
När vi mottagit din ansökan får du ett bekräftelsebrev. Om ärendet är komplett ska du enligt plan- och bygglagen få svar inom 10 veckor men oftast går det betydligt fortare. Vi jobbar för att hålla en hög servicenivå på samhällsbyggnadsförvaltningen.

När ärendet är klart får du bygglov och ofta även startbesked, d.v.s. du får påbörja åtgärden.

Om det behövs kan handläggaren kalla till ett tekniskt samråd och detta kan ske både innan eller efter bygglovsbeslutet.

Om det behövs kan handläggaren kalla till ett tekniskt samråd och detta kan ske både innan eller efter bygglovsbeslutet. Vid samrådet bestäms också om det behövs ett arbetsplatsbesök för att kontrollera utsättning, kontrollansvariges besök på arbetsplatsen, dagvattenhantering m.m.  När arbetet är klart och slutbesiktning är genomförd skickar du in den ifyllda kontrollplanen till oss. En byggnadsinspektör kommer då att hålla ett slutsamråd på plats och därefter om det inte föreligger några hinder lämna ett slutbesked. Ett slutbesked innebär att byggnaden får tas i bruk.

I och med nya plan- och bygglagen (2011-05-02) gäller hårdare regler avseende byggsanktionsavgifter. Detta innebär att om någon, påbörjar en åtgärd innan startbesked är lämnat och/eller tar byggnad i bruk innan det finns ett slutbesked, får betala f.n. minst 10 600 kr i extra avgift.