Kungörelse detaljplan för del av Halltorp 1:10, Hotellet. Antagandebeslutet vann laga kraft 2019-08-26.

Kungörelse detaljplan för del av Halltorp 1:10, Hotellet. Antagandebeslutet vann laga kraft 2019-08-26.

Kungörelse,

2019-09-06

Start- och slutdatum:

2019-08-26 - 2021-08-27

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen