Utskriftsdatum: 10 April 2020

Offentlig plats

En offentlig plats är de gator, vägar, trottoarer, parker eller liknande som är upplåtna för allmänheten. Vem som ansvarar för denna mark varierar. För att bedriva tillfällig verksamhet på kommunal mark krävs tillstånd, som kan fås genom att en ansökan inlämnas till Polisen. Kommunen får sedan yttra sig över ansökan, varefter Polismyndigheten fattar beslut. För att bedriva till exempel torghandel görs en ansökan direkt till kommunen.

Tillståndsansökan kan gälla arrangemang, uteserveringar, food truck, uppsättning av byggnadsställningar och renhållningscontainer med mera.

En avgift tas ut, som är beroende på hur stor yta som används.

Ordning och säkerhet

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på allmän plats finns i ordningslagen. Kommunens lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om ordningen i Borgholms kommun. Föreskrifterna är tillämpliga på alla de platser inom kommunen, som enligt ordningslagen är offentlig plats.

Ordningsföreskrifterna reglerar frågor som till exempel materialförvaring på gata, störande buller, affischering, förtäring av alkohol, ambulerande försäljning och camping. De lokala ordningsföreskrifterna hittar du under Mer information längst ner på sidan.

Det är Polismyndigheten som kontrollerar att ordningsföreskrifterna följs.