Utskriftsdatum: 26 March 2019

Offentlig plats – uteserveringar

En offentlig plats är de gator, vägar, trottoarer, parker eller liknande som är upplåtna för allmänheten. Vem som ansvarar för denna mark varierar. För att bedriva tillfällig verksamhet på kommunal mark krävs tillstånd, som kan fås genom att en ansökan inlämnas till Polismyndigheten. Kommunen får sedan yttra sig över ansökan, varefter Polismyndigheten fattar beslut.

Borgholm Energi och Borgholms kommun har tillsammans tagit fram information till dig som ska nyttja offentlig plats i Borgholms innerstad 2017 . Broschyren hittar du  tillsammans med  Ansökningsblanketten längst ner på sidan.

Tillståndsansökan kan gälla arrangemang, uteserveringar, uppsättning av byggnadsställningar och renhållningscontainer mm.

En avgift tas ut, som är beroende på hur stor yta som används. Taxan beslutas av kommunfullmäktige och det är sedan Borgholm Energi, som på uppdrag av kommunen tar in avgiften.

Innan du anordnar en uteservering ska du kontakta Miljö- och byggnadsnämnden.  Läs uteserveringspolicyn som finns under Mer information längst ner på sidan.

Bryttider hos polisen för ansökningar 2017/2018 finns under Mer information.