Utskriftsdatum: 26 August 2019

Alternativ 1 – Som idag

Styrkor:
• Det befintliga består och skapar trygghet
• Bibehåller nuvarande identiteter i respektive kommun
• Närhet till förtroendevalda och tydligt ansvarsutkrävande
• Mindre enheter skapar överblick
• Kontinuitet

Svagheter:
• Tar inte tillvara möjligheterna som finns i en förändringsprocess
• Svårigheter att locka kompetens
• Synergier och stordrift tas inte till vara för att möta framtidens utmaningar
• Vi tar inte fullt ut nyttan av vårt varumärke Öland

Möjligheter
• Slipper genomföra en stor förändringsprocess
• Befolkningens behov är enklare att tillvarata inom befintliga enheter
• Mindre organisationer kan arbeta med mindre hierarki och med snabba beslutsvägar

Hot
• Svårigheter att klara framtidens utmaningar
• Ansträngd kommunal ekonomi och problem med kvalitén i den kommunala servicen
• Dålig befolkningstillväxt
• Sårbara organisationer som har problem med effektiviteten och kompetensförsörjningen
• Stärker inte kommunens förhandlingsstyrka