Utskriftsdatum: 26 August 2019

Alternativ 2 – Utökat samarbete

Styrkor:
• Ta tillvara synergier utan sammanslagning
• De bästa kompetenserna från de två kommunerna tas tillvara
• Ett lärande mellan kommunerna kan ge positiva effekter
• Kan öka effektiviteten

Svagheter
• Varje nytt samarbetsområde föregås av många diskussion om inriktning, kompetenser, former för integration med mera
• Insyn och dåliga möjligheter till ansvarsutkrävande i flera former av samarbete
• Samverkan blir svår inom kommunernas kärnverksamheter
• Om stor del av kommunernas verksamhet blir föremål för samarbete så tunnas de två kommunernas innersta kärna ut
• Styrningen kan bli komplicerad inom de verksamheter som är föremål för samverkan
• Ett långtgående samarbete skapar otydlighet utåt – vem som ansvar ar för vad?

Möjligheter
• Nya kompetenser kan lockas för att bygga nya samarbetslösningar
• Nya möjligheter till samarbete kan bli följden av den statliga kommunutredningens arbete
• De mest långtgående samarbetet skulle kunna vara att all förvaltning och utförande ligger i en organisation. Den politiska styrningen utgår från vardera kommun

Hot
• Kommunernas varumärke tunnas ut och potentialen i varumärket Öland nyttjas inte fullt ut
• Samverkan blir inte tillräckligt omfattande för att klara framtidens utmaningar
• Slitningar skapas mellan de två kommunerna om hur och inom vilka områden som ska bli föremål för samarbete
• Spänningar i samarbetet vid förändringar i politisk majoritet eller ekonomisk utveckling