Utskriftsdatum: 19 October 2019

Ändring av detaljplan för del av Halltorp 1:7 och 1:10 ”Sandwedgen”- Har antagits och beslutet har vunnit laga kraft

Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra planen mer flexibel genom att ta bort bestämmelsen om minsta tillåtna fastighetsstorlek. Konsekvensen blir att ny bebyggelse inte låses fast till en viss upplåtelseform. Exploateringsgraden i detaljplanen blir densamma och ändringen innebär ingen förändring gällande byggnation i området.

Samhällsbyggnadsnämnden antog ändring av detaljplanen för Sandwedgen 2018-02-22. Inga överklaganden har inkommit och Länsstyrelsen har meddelat i sitt beslut enligt 11 kap. 10§ att detaljplanen ej kommer att överprövas. Antagandebeslutet har därmed vunnit laga kraft 2018-03-28.

Den som begär ersättning för skador på grund av detaljplanen, enligt 14 kap 3-7, 9-13§§ PBL, måste väcka talan inom 2 år. Tiden räknas från det datum beslutet att anta planen har vunnit laga kraft. I fall som avses i 14 kap. 2 och 8 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Planhandlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen och finns att läsa under Mer information.

Samhällsbyggnadsförvaltningen