Utskriftsdatum: 20 October 2021

Ändring av detaljplan för del av Halltorp 1:7 och 1:10 ”Sandwedgen”

10 april 2018

Underrättelse om laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden antog ändring av detaljplanen för Sandwedgen 2018-02-22. Inga överklaganden har inkommit och Länsstyrelsen har meddelat i sitt beslut enligt 11 kap. 10§ att detaljplanen ej kommer att överprövas. Antagandebeslutet har därmed vunnit laga kraft 2018-03-28.

Den som begär ersättning för skador på grund av detaljplanen, enligt 14 kap 3-7, 9-13§§ PBL, måste väcka talan inom 2 år. Tiden räknas från det datum beslutet att anta planen har vunnit laga kraft. I fall som avses i 14 kap. 2 och 8 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra planen mer flexibel genom att ta bort bestämmelsen om minsta tillåtna fastighetsstorlek. Konsekvensen blir att ny bebyggelse inte låses fast till en viss upplåtelseform. Exploateringsgraden i detaljplanen blir densamma och ändringen innebär ingen förändring gällande byggnation i området.

Planhandlingarna finns tillgängliga på plan- och byggenheten och finns att läsa under Mer information.

 

 

Hoppa till innehåll