Kontakta oss

Ändring av detaljplan för Stugan 1 med flera, Sjöstugeområdet

Publicerat 07 oktober 2021

Borgholms kommun har tagit fram förslag på ändring av detaljplan för Stugan 1 med flera, även kallat Sjöstugeområdet. Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning av tre nya tomter inom planområdet samt fastighetsreglering för befintliga tomter som angränsar till planområdet. I nuläget är avstyckning av fastighet inte möjligt då tomterna idag delvis och felaktigt är planlagda för GATA.

Om en detaljplan eller en del av en detaljplan är inaktuell eller förhindrar en önskvärd utveckling kan kommunen upphäva den. Planförslaget bedöms som förenligt med fördjupning av översiktsplan för Borgholm Köpingsvik 2019.

Bilden visar upphävande område (rödskrafferad yta) och planområdesgräns (Streckad svart linje).

Bilden visar upphävande område (rödskrafferad yta) och planområdesgräns (Streckad svart linje).

Vad händer nu?

Miljö och byggnadsnämnden har beslutat att anta ändring av detaljplan för Stugan 1 med flera och ändringen fick laga kraft den 12 juli 2022. Sedan samråd och granskning har möjligheten att möjliggöra för fler tomter inom planområdet tagits bort och det föreslås enbart att en del av användningen Lokalgata upphävs. Det innebär att det enbart är den del som idag är ianspråktaget som tomtmark i planområdets norra del som upphävs (se bild). Resterade del av Lokalgata i detaljplan kvarstår på redan anlagd bil-och cykelväg. Genom att bevara en del av lokalgatan i detaljplanen är det allmänna intresset av gata och cykelväg säkerställd.

Upplysningar över detaljplanen och svar på frågor ges av planarkitekt. Se under Kontakt längst ner.

Hoppa till innehåll