Utskriftsdatum: 05 July 2020

Anmälningsplikt

Verksamheter med anmälningsplikt

För lokaler som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) ska en anmälan göras till Miljö- och byggnadsnämnden. Anmälan ska göras i god tid innan lokalen tas i bruk. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att en komplett anmälan gjorts. Du behöver också lämna in en anmälan om du tar över en befintlig verksamhet, om du byter lokaler eller om du gör förändringar i verksamheten. Exempelvis om du bygger till eller utökar verksamheten.

Startar verksamheten innan anmälan gjorts ska, enligt förordning om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259), en sanktionsavgift betalas.

Blanketter för anmälan hittar du i menyn till vänster.

De verksamheter som är anmälningsskyldiga är:

 • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,
 • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor (simbassänger, bubbelpooler, badtunnor, vattenrutschbanor, floating etc.),
 • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola, och
 • Solarium som upplåts till allmänheten.

Om du är osäker på om du måste anmäla din verksamhet eller inte, kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen för diskussion. Du kan också läsa mer om verksamheter utan anmälningsplikt längre ner.

Egenkontroll

För verksamheter som är anmälningspliktiga, ska det finnas en dokumenterad egenkontroll. Egenkontrollen ska finnas skriftlig på plats när Miljö- och byggnadsnämnden utför tillsyn. Egenkontrollens omfattning ska anpassas efter verksamhetens storlek och syfte. Läs mer om egenkontroll under respektive område här under hälsoskydd.

 Verksamheter utan anmälningsplikt

En del verksamheter behöver inte anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden. Detta gäller till exempel tillfälliga boenden (hotell, pensionat, campingar etc.) och yrkesmässiga hygieniska verksamheter som inte innebär risk för blodsmitta (till exempel hårvård, manikyr, massage, hudvård och zonterapi).

Miljö- och byggnadsnämnden är skyldig att utföra tillsyn även över dessa verksamheter. Det finns blanketter även för dessa verksamheter att fylla i och skicka in, ett så kallat tillsynsunderlag. Blanketterna hittar du i menyn till vänster. På så vis får vi vetskap om verksamheten och kan även lämna råd och anvisningar.

Några av de verksamheter som inte är anmälningspliktiga är:

 • Hårvård/frisör
 • Hudvård utan lansetter eller dermaroller
 • Pedikyr utan skärande/stickande verktyg
 • Massage
 • Nagelbyggnad och manikyr
 • Homeopati och zonterapi
 • Sjukgymnastik
 • Vårdlokaler
 • Campinganläggning
 • Hotell
 • Pensionat
 • Idrottsanläggning
 • Strandbad

Uppfylla lagkraven

Du som driver en icke anmälningsskyldig verksamhet är fortfarande skyldig att följa miljöbalkens krav. Du ska ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter. Det innebär att du ska upprätta rutiner för kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokalen, ventilation med mera. Du omfattas även av generella krav på egenkontroll, den behöver dock inte vara skriftlig.

 Bygglov och anmälan

Observera att ny eller ändrad verksamhet i en byggnad kan innebära att du måste söka bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL). Vissa typer av ändringar i en befintlig lokal kan kräva en anmälan enligt PBL. Exempel på när du behöver lämna in en anmälan är:

 • Ändring av befintlig ventilation.
 • Installation av ny ventilation.
 • Flytt av bärande väggar.
 • Förändringar vatten och avlopp.