Utskriftsdatum: 05 June 2020

Ansökan om bygglov för garage och carport

 

Ansökan om bygglov för garage och carport

Underrättelse till berörda grannar

Miljö- och byggnadsnämnden handlägger en ansökan om bygglov för uppförande av garage och carport på fastigheten Solrosen 1 i Borgholm (i hörnet av Tullgatan/Sandgatan). Ansökan med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos Plan- och byggenheten i Stadshuset. Kungörelse om ärendet och ritningar kommer att vara uppsatt på kommunens digitala anslagstavla, under tiden 9 juli – 4 augusti 2019.”