Utskriftsdatum: 23 July 2019

Ansökan om bygglov för teletorn

Underrättelse till berörda grannar
Miljö- och byggnadsnämnden handlägger fyra ärenden om bygglov för uppförande teletorn.

Ramsättra 8:2
Böda Kronopark 2:176
Norrby 2:3
Persnäs-Sandvik 1:1

Ansökan med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos Plan- och byggenheten, Kommunledningsförvaltningen i Stadshuset, samt i nyhetsarkivet på vår hemsida.
Kungörelse om ärendet kommer att vara uppsatt på kommunens  digitala anslagstavla,
www.borgholm.se, under tiden 6 juli-26 juli 2019.