Utskriftsdatum: 16 January 2019

Ansökan om serveringstillstånd

Nytt för 2018 är att det nu kommer vara möjligt att sköta de flesta ärenden via E-tjänster på kommunens hemsida t.ex. ansökningsärenden, registrering av serveringspersonal, registrering behörig firmatecknare osv. För mer info gå in på E-tjänstsidan där ni finner mer information hur ni går tillväga.

Det går även bra att fylla i ansökningsblanketterna som ni finner längre ner på sidan. Dessa skall då insändas till kommunen med bifogade handlingar som efterfrågas.

Vid varje anmälan/ansökan, utan begagnande av E-tjänst tar kommunen ut en administrativ avgift på 239 kr.

Tips för ansökning av serveringstillstånd:

Fyll i samtliga uppgifter som efterfrågas. De uppgifterna som ni lämnar ligger till grund för det beslut Miljö- och byggnadsnämnden kommer att fatta. Om ni fyller i blanketten är det viktigt att det är behörig firmatecknare som skrivit under. Ansökningstiden för ett permanent serveringstillstånd kan vara allt från 1 månad upp till 3 månader beroende på ärendets art och vilken tid ansökan kommer.

  • Är din ambition att bara driva sommarverksamhet bör du inte söka tillstånd för hela året utan bara för den tid då du kommer ha verksamhet i din restaurangrörelse.
  • Du har bara tänkt att servera starköl och vin. Glöm inte bort att många av de populära alkoläskerna är spritdrycker. Tillståndsenheten gör ingen särskild bedömning av vilka drycker du serverar när du söker permanent tillstånd. Tillfälliga tillstånd s.k. öltält vid festivaler bedöms dock restriktivare p.g.a. att man bland annat snabbare når en högre berusningsgrad med spritdrycker.
  • Tänker du inte bedriva verksamhet senare än normal serveringstid 11.00 – 01.00, bör du inte söka för utvidgade serveringstider.

Allt du söker för vägs in i bedömningen som Polismyndigheten och Miljö och byggnadsförvaltningen gör.Det är på dina uppgifter som beslut kommer att fattas om din verksamhet kan bli t.ex. störande för grannar eller vålla andra alkoholpolitiska olägenheter. Länk till aktuell prövningsavgift hittar du under mer information. Avgiften måste vara Borgholms kommun tillhanda innan beslut fattas i ärendet. Beroende på i vilken bolagsform du tänker driva din restaurangverksamhet krävs olika handlingar som bilaga till din ansökan. Bilageförteckning hittar du under ”Hämta”. 6 kap 3 § Alkohollagen (1994:1738), på serveringsställe där serveringstillstånd gäller skall tillståndshavaren eller av honom utsedd serveringsansvarig person utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden. Har du redan vid ansökningstillfället klart för dig vilken eller vilka personer som tar över ansvaret när du inte finns tillgänglig på din servering kan du anmäla det på nedanstående blankett vid ansökan.