Utskriftsdatum: 28 July 2021

Ansvar för skötsel av häckar och buskage – det här gäller

15 juni 2021
En välklippt häck vid vägen

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv!

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Du ska även klippa din häck i sidled så att den inte växer ut på gångbana, cykelväg eller gata. Dessa måste vara framkomliga.

Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning och skötsel. Vi tar hand om körbanor, cykelbanor samt övrig allmän platsmark, medan gångbanan utanför din fastighet är ditt ansvar. Året om!
”Vi uppmanar alla att se över buskage som vätter mot vägen. Vi har fått information om att det inträffat olyckor och det är viktigt att fastighetsägarna tar ansvar för sin del för en bra trafiksäkerhet. Gång- och cykelbanor används flitigt sommartid samtidigt som vi har en ökad biltrafik”, säger Jan-Åke Johansson chef för gata/park.
Förutom för trafiksäkerhet bidrar skötseln till att vi får en trivsam miljö för oss som bor här och alla våra besökare.
Om en anmälan kommer in om att ett buskage eller en  häck skymmer sikten eller på annat sätt utgör en olägenhet upprättas ett tillsynsärende på byggenheten. Ansvarig fastighetsägare får information om att denne måste vidta åtgärder för att förbättra sikten. Om detta inte görs kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om ett åtgärdsföreläggande. Om fastighetsägaren inte följer åtgärdsföreläggandet inom beslutad tid tas en sanktionsavgift  ut.

Läs mer om fastighetsägarens ansvar för skötsel av häckar och buskage

 

Hoppa till innehåll