Utskriftsdatum: 30 September 2020

Arbete för bättre vattenmiljö

Ölands Vattenråd

Arbetar för att öka medvetenheten om vårt ömtåliga grundvatten, våra säregna bäckar och åar och kustvattnen över hela Öland. I rådet samarbetar jordbruk, turism och fiske, men också naturföreningar som Naturskyddsföreningen och intresserade privatpersoner. Vattenrådet är ett samarbete över kommungränsen, dels sammansatt av tidigare, till synes, vitt skilda intressen. Det behövs ett forum där alla aspekter kan diskuteras för att förbättra situationen för Ölands vatten.

Projekt för bättre vattenmiljö

Genom olika projekt arbetar Borgholms kommun för att miljön i kommunen och kustvattnen ska förbättras. Att hjälpa till att uppnå miljömålen och att arbeta med vattenförvaltning hör till kommunens uppgift. På undersidorna hittar du information om aktuella projekt och här nedanför en sammanställning av genomförda projekt.

Genomförda projekt

Aquabest – hållbart vattenbruk

Baltic Blue Growth – storskalig musselodling i Östersjön

Båtlatrinstationer i Kalmar och på Öland

Kolla din brunn

LOVA Samhällsnära våtmarker

LOVA Släk – Lyft näringen från havet

LOVA Våtmarker i Borgholms kommun

Löttorps vattenskyddsområde

Projekt Pelnabrobäckens avrinningsområde

Små bra avlopp

LOVA kväve och fosfor i tre delavrinningsområden