Utskriftsdatum: 24 January 2021

Arbete för bättre vattenmiljö

Ölands Vattenråd

Arbetar för att öka medvetenheten om vårt ömtåliga grundvatten, våra säregna bäckar och åar och kustvattnen över hela Öland. I rådet samarbetar jordbruk, turism och fiske, men också naturföreningar som Naturskyddsföreningen och intresserade privatpersoner. Vattenrådet är ett samarbete över kommungränsen, dels sammansatt av tidigare, till synes, vitt skilda intressen. Det behövs ett forum där alla aspekter kan diskuteras för att förbättra situationen för Ölands vatten.

Projekt för bättre vattenmiljö

Genom olika projekt arbetar Borgholms kommun för att miljön i kommunen och kustvattnen ska förbättras. Att hjälpa till att uppnå miljömålen och att arbeta med vattenförvaltning hör till kommunens uppgift. På undersidorna hittar du information om aktuella projekt och här nedanför en sammanställning av genomförda projekt.

Genomförda projekt

 • Aquabest – hållbart vattenbruk
 • Baltic Blue Growth – storskalig musselodling i Östersjön
 • Båtlatrinstationer i Kalmar och på Öland
 • Kolla din brunn
 • LOVA Samhällsnära våtmarker
 • LOVA Släk – Lyft näringen från havet
 • LOVA Våtmarker i Borgholms kommun
 • Löttorps vattenskyddsområde
 • Projekt Pelnabrobäckens avrinningsområde
 • Små bra avlopp
 • LOVA kväve och fosfor i tre delavrinningsområden