Utskriftsdatum: 16 January 2019

Automatspel

Riksdagen har beslutat om ändringar i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel (automatspelslagen). Ändringarna innebär att Lotteriinspektionen tar över uppgiften från socialnämnderna att vara tillstånds- och tillsynsmyndighet för så kallade förströelseautomater från och med den 1 januari 2005.

Automatspelslagen innebär i korthet att det är möjligt att få tillstånd att anordna spel för allmänheten på så kallade förströelsespel, det vill säga spelautomater som inte ger vinst eller vinst endast i form av frispel. Tillståndsgivningen ska säkerställa att det inte skapas spelmiljöer som är olämpliga för barn och ungdom samt beakta risken för att automaterna används för annat ändamål, till exempel spel om pengar.

Eftersom automatspelslagen är en social skyddslagstiftning är det viktigt att ta till vara den kunskap som kommunerna och polismyndigheterna har gällande de tilltänkta spelplatserna och andra lokala förhållanden. Lotteriinspektionen kommer därför att ge berörd kommun samt polismyndighet tillfälle att yttra sig innan beslut om tillstånd till förströelseautomater meddelas.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2005. För de som har tillstånd att anordna spel på förströelseautomater enligt dagens regelverk finns särskilda övergångsbestämmelser som innebär att dessa tillstånd upphör att gälla senast den 31 mars 2006.

För ytterligare information ta kontakt med Lotteriinspektionen