Utskriftsdatum: 22 October 2021

Avgift för miljötillsyn

10 december 2013

Miljöenheten arbetar med tillsyn över fastighetsägare och verksamheter i Borgholms kommun för att se till att de följer bestämmelserna i Miljöbalken, som finns till skydd för hälsa och miljön. Vi tar ut avgifter för vårt arbete enligt en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Miljö- och byggnadsnämnden utgår ifrån Sveriges kommuner och Regioners, SKR:s, skrift ”Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” för att räkna ut tillsynsbehov och därmed den årliga tillsynsavgiften för en verksamhet. Avgiftens storlek beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs, multiplicerat med timavgiften.  Avgiften finansierar miljöenhetens arbete med bland annat registrering, inläsning, inspektion och resor.

Underlaget ger stöd för att prioritera tillsyn över de verksamheter där ris­kerna är som störst. Verksamheter som tar ett miljöansvar utöver vad lagstiftningen kräver, som på sikt minskar tillsynsbehovet, får en reducerad avgift. Verksamhetsutövaren ska ha en fungerande egenkontroll och betala för eventuella analyser och/eller undersökningar som behövs.

Den årliga tillsynsavgiften innebär inte att miljöenheten besöker verksamheten varje år. Schablonbilden visar att en årlig avgift på två timmar innebär en inspektion vart fjärde år, fyra timmar vartannat år och åtta timmar varje år. Målet är ändå att besöka varje verksamhet årligen.

Bland annat ligger följande faktorer till grund när nämnden riskklassificerar en anläggning:

  •  Typ av verksamhet
  •  Markförhållanden
  •  Närhet till bostäder, skola eller skyddsområde
  •  Särskilt farliga kemikalier
  •  Särskilt transportintensiv verksamhet
  •  Använder inte förnyelsebar energi
  •  Andra delar som medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov

Varför ska jag betala en årlig avgift för den här tillsynen?

Därför att du har en verksamhet som bedöms ha behov av regelbunden tillsyn från miljöenheten. Principen att förorenaren betalar ligger till grund för det ekonomiska ställningstagandet inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Kommunen ska enligt 45 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ägna särskild uppmärksamhet åt följande byggnader, lokaler och anläggningar:

1. en- eller flerbostadshus och tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler,
5. idrottsanläggningar, campingplatser, badbassänger och strandbad,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling

Årsavgiften debiteras under tiden mars-maj.

Hoppa till innehåll