Utskriftsdatum: 23 October 2021

Avgifter för livsmedelskontroll

06 juli 2017

Inom livsmedelskontroll finns det tre olika typer av avgifter; registreringsavgift, årsavgift och debitering för extra offentlig kontroll.

Timtaxa livsmedel

Taxa 2021
1 081 kronor / timme

Registreringsavgift

Vid registrering av ett livsmedelsföretag tas en handläggningsavgift ut. Avgiften motsvarar en timme enligt gällande timtaxa och är en engångsavgift. Observera att avgiften tas ut även om verksamheten inte startar.

Årsavgift

En kontrollavgift ska årligen betalas till kontrollmyndigheten. Hur många kontrolltimmar en verksamhet ska ha bestäms utifrån riskklassningen av verksamheten.

Hur en verksamhet riskklassas beror på följande

  • Vilken typ av verksamhet som ska bedrivas
  • Vilka livsmedel som ska hanteras
  • Produktionens storlek
  • Om verksamheten gör mat till känsliga grupper, till exempel till allergiker, förskolebarn, sjuka eller gamla.
  • Om verksamheten märker och/eller förpackar produkter eller om verksamheten har en meny över vad de serverar.

Den årliga kontrollavgiften bestäms sedan genom att antalet kontrolltimmar multipliceras med den timtaxa som kommunfullmäktige fattat beslut om. Borgholms kommun debiterar årsavgift under tiden januari-mars. Du som är registrerad livsmedelsföretagare i Borgholms kommun får betala avgiften årligen fram till och med det år du meddelar att verksamheten upphör, byter ägare eller bolagsform. Miljö- och byggnadsnämnden måste få vetskap om förändringar, som avslutad verksamhet/ägarbyte i slutet av pågående år, samma år som kontrollavgift har betalats – i annat fall debiteras verksamheten trots att verksamheten inte är aktiv/har förändrats.

I kontrolltiden ingår inläsning inför kontrollen, kontroll av verksamheten (inspektion, revision, provtagning och analys), upprättande av kontrollrapport, bedömning av analysresultat, samt registerhållning.

Om en verksamhet har goda rutiner, ett bra system för egenkontroll och har varit utan avvikelser flera inspektioner i rad kan den årliga kontrolltiden sänkas, och därmed sänks även den årliga avgiften. För en verksamhet som däremot missköter sig och vid upprepade tillfällen har allvarliga brister kan kontrolltiden och årsavgiften komma att höjas.

Avgift för extra kontroll

Om den ordinarie/årliga kontrollen visar på brister i livsmedelsföretagets verksamhet, kan det krävas ytterligare kontrolltillfällen för att se att bristerna har åtgärdats. Extra kontroll betalas av det ansvariga företaget genom debitering enligt timtaxa. Vid extra kontroll debiteras all tid, inte bara det som är kontrolltid. Timdebitering används även vid befogade klagomål samt vid konstaterade matförgiftningar. Även kostnader för eventuell uppföljande provtagning kan debiteras företaget.

Räkna ut din avgift

Avgiften varierar utifrån storlek, typ av verksamhet och om du till exempel har menyer/etiketter. Du är välkommen att göra en använda vårt verktyg för att räkna ut hur stor din årliga avgift blir:

Hoppa till innehåll