Utskriftsdatum: 30 September 2020

Barnkonventionen är nu lag

Den 1 januari blev FN:s konvention om barns rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, lag i Sverige.

Meningen med konventionen är att ge alla barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt. Barns bästa ska vara i fokus och de ska få komma till tals och bli hörda. De fyra grundprinciperna i barnkonventionen är:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.
  • Som offentlig verksamhet har Borgholms kommun ett ansvar att ta hänsyn till barnets rättigheter vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn.

Under hösten deltog chefer från kommunen i en utbildning i konventionen, som kommunförbundet och länsstyrelsen höll i. Kommunen är även med i det regionala barn- och ungdomsnätverket. Frågor som nu diskuteras där är bland annat möjligheten till att certifieras som en barnrättskommun, eller att ha barnstrateger, som är ett stöd för förvaltningarna att följa konventionen.

Barnkonventionen, egentligen FN:s konvention om barnets rättigheter, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Alla länder röstade för barnkonventionens antagande i FN – vilket är unikt – och i dag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen. Att ett land har ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.