Utskriftsdatum: 05 July 2020

Bassängbad

Miljö och byggnadsnämnden har tillsynen över de offentliga badanläggningarna, för att se till att badvattnet håller bra hygienisk kvalitet. Detta innefattar alla badanläggningar dit allmänheten eller ett stort antal badande har tillträde. Till bassängbaden räknas bassänger/pooler, bubbelbad, vattenrutschbanor, utomhuspooler och badtunnor.

Anmälningsplikt

En bassängverksamhet är anmälningspliktig enligt 38 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En komplett anmälan ska vara inkommen till Miljö och byggnadsnämnden senast sex veckor innan verksamheten avser starta. Se vidare under Anmälningsplikt i menyn till vänster.

Verksamhetsutövarens egenkontroll

Varje bassängbad ska ha ett egenkontrollprogram där det finns uppsatta rutiner för kontroll, provtagning och rengöring av bassängen. Bland annat ska badvattenkvaliteten kontrolleras fortlöpande för att säkerställa att den uppfyller Folkhälsomyndighetens krav, se nedan under Mer information.

I informationsbladen Egenkontroll för bassängbad, Hygienråd för badanläggningar samt Städråd för badanläggningar kan du läsa mer om egenkontroll och exempel på rutiner du bör ta fram och införa. Se Mer information.

Analys och provtagning av badvattnet

Förutom de dagliga tester som verksamhetsutövaren/föreståndaren själv gör ska prover på badvattnet skickas till ett ackrediterat laboratorium för mikrobiologisk och kemisk analys.

  • Den mikrobiologiska analysen ska innefatta Pseudomonas Aeruginosa och Heterotrofa bakterier
  • Den kemiska analysen ska innefatta pH, turbiditet och syreförbrukning (COD).

Hur ofta ska prover tas?

Typ av verksamhet Analys Frekvens
Året runt Mikrobiologisk 1 gång/månad
Året runt Kemisk 4 ggr/år
Säsong Mikrobiologisk 1 gång/månad
Säsong Kemisk 1 gång under säsongen