Utskriftsdatum: 09 July 2020

Genomfört: Båtlatrinstationer i Kalmar och på Öland

Latrin- och avfallstömning från fritidsbåtar bidrar till övergödningen i Östersjön. Problemet gäller särskilt om latrinen töms i grundare delar, nära kusten, när risken för algblomning är som störst.

Förbjudet att släppa ut toalettavfall

Regeringen gav Transportstyrelsen i uppdrag att genomföra ett förbud mot latrintömning i havet 2015. Lagen innebär också kravet att hamnar tillhandahåller möjlighet till tömning av latrin. Redan idag har Finland, Danmark och Tyskland infört vissa krav på hur latrintömning från båtar sker. Förbudet gäller hela Sveriges sjöterritorium och alla fritidsbåtar. De båtar som är K-märkta av Sjöhistoriska museet är undantagna. Se lista på undantagna båtar till höger.

Samarbete mellan kommuner och båtklubbar

I projektet har Borgholm, Kalmar och Mörbylånga kommuner samarbetat med lokala samhälls- och båtföreningar för att dels installera båtlatrinpumpar i sju gästhamnar, dels med en informationskampanj om tömningsstationerna. Tillsammans med Kalmarsundskommissionen har projektet arbetat fram informationsmaterial och aktiviteter har planerats och genomförts. Bland annat har vi deltagit i båtmässan i Kalmar 2011 och 2012 och anordnat seminarier med föreläsare från Havsmiljöinstitutet.

Attitydförändring

Projektet vill åstadkomma en attitydförändring och öka användningen av latrintömningspumpar i kommunerna. Genom att tömningsstationer finns i många hamnar blir det naturligt att tömma sin latrin där och inte i havet. Att dessutom kunna erbjuda båtturister möjligheten att tömma sina latrintankar i gästhamnarna kan öka antalet anlöp och gästnätter. Transportstyrelsen har samlat ett antal frågor och svar kring förbudet. Läs mer under länken till höger.

Gästhamnar

I Borgholms kommun har båtlatrinpumpar installerats i Böda, Sandvik och Stora Rör. I Kårehamn ska en pump installeras i samband med att hamnen rustas upp. Ekenäs i Kalmar kommun har en gästhamn där båtlatrinpumpen har installerats på gästhamnsbryggan. Grönhögens båtlatrinpump installerades först av alla hösten 2010 och även i Mörbylånga hamn är en pump på plats.

Projektet slutrapporterades under våren 2013

Projektet finansierades genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling,  Leader, och statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar. Under våren 2013 färdigställdes slutrapporten till Leader KalmarÖland och Länsstyrelsen i Kalmar län. Du hittar slutrapporten här till höger.

För båtägare!

På Transportstyrelsens hemsida kan du se alla installerade båtlatrinpumpar längs den svenska kusten (länk till höger). Du kan också läsa mer om förbudet och andra miljöprojekt för att förbättra Östersjöns miljö på båtmiljö.se.

Kontakta projektledare Kristin Bertilius om du vill veta mer! Se Kontakta oss nedan.