Utskriftsdatum: 05 July 2020

Behovs- och miljöbedömningar

Miljöbedömning
En plan vars genomförande kan antas medföra ”betydande miljöpåverkan” ska genomgå en miljöbedömning. Det innebär att viktiga miljöfrågor ska uppmärksammas och att de ska vara en utgångspunkt vid framtagandet av planen. Miljöhänsyn ska alltså arbetas in i planen redan från början. Dessutom ska ett särskilt dokument tas fram. Dokumentet kallas miljökonsekvensbeskrivning eller MKB.

Allmänheten har möjlighet att granska MKB:n och lämna synpunkter på den vid minst ett samrådstillfälle innan den färdigställs. MKB:n fungerar därefter som ett beslutsunderlag då beslutsfattarna ska bestämma om planen ska antas eller ej. I samband med att planen antas ska kommunen redovisa hur olika miljöaspekter har påverkat planens utformning och hur synpunkter från samråd har beaktats. När planen genomförts ska kommunen också ta reda på hur stor miljöpåverkan blev i verkligheten. 

Målet med miljöbedömningar är att uppnå en hållbar utveckling.

Behovsbedömning
Alla översiktsplaner ska som huvudregel miljöbedömas. De flesta detaljplaner är däremot inte av sådan vikt att de behöver miljöbedömas. Innan en detaljplan tas fram görs därför en behovsbedömning vilket innebär att kommunen tar ställning till om planens genomförande medför betydande miljöpåverkan och ska miljöbedömas eller inte. De kriterier som avgör om en plans genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan eller inte finns i miljöbalken.