Utskriftsdatum: 18 October 2018

Beredningar

Fullmäktige kan tillsätta beredningar för att bereda frågor som ska avgöras av fullmäktige. Beredningarna har vare sig verksamhets- eller förvaltningsansvar. Beredningar kan tillsättas på olika lång tid, dock längst till och med fullmäktiges mandattids slut.

Aktuella beredningar

Demokratiberedningen
Beredningen tillsattes av kommunfullmäktige 2015-10-19 § 156 för att utveckla former för att fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda samt främja att medborgarnas åsikter och idéer tas tillvara i den politiska processen. Hur kan medborgardialogen utformas och utvecklas. Hur når vi grupper vi behöver lyssna på? Hur kan man skapa former för delaktighet och inflytande i det lokala samhällets utveckling? Beredningen ska lämna sitt slutliga förslag för beslut och verkställighet i kommunfullmäktige senast 2016-09-12

Sveriges bästa äldreomsorg
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-13 § 37 att efter sommaren 2017 tillsätta en beredning för att arbeta fram en hållbar strategi och skapa förutsättningar för ”Sveriges bästa äldreomsorg”.