Utskriftsdatum: 04 July 2020

Beredningar

Fullmäktige kan tillsätta beredningar för att bereda frågor som ska avgöras av fullmäktige. Beredningarna har vare sig verksamhets- eller förvaltningsansvar. Beredningar kan tillsättas på olika lång tid, dock längst till och med fullmäktiges mandattids slut.

Miljö- och hållbarhetsberedningen

Kommunfullmäktige har sedan 2014 beslutat om att ha en fast fullmäktigeberedning vars uppdrag omfattar utveckling och systematisk uppföljning av mål rörande miljö och hållbar utveckling.
Beredningens uppdragsbeskrivning är att

  • ansvara för framtagande av övergripande mål- och styrdokument som omfattar miljö och hållbar utveckling.
  • initiera och medverka vid framtagande och revidering av andra relevanta styrdokument.
  • bevaka och följa upp måluppfyllelse inom beredningens uppdrag.
  • föreslå nya lösningar som främjar hållbar utveckling.
  • föra dialog med medborgare, förtroendevalda och förvaltningar.

Beredningen utgörs av fyra ordinarie ledamöter med ersättare från majoriteten och tre ordinarie ledamöter med ersättare från oppositionen.

Dessa väljs av kommunfullmäktige som även utser ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande.