Utskriftsdatum: 05 July 2020

Cisterner

Den som äger en cistern för lagring av brandfarlig vätska är ansvarig för att hantering och kontroll av anläggningen sker på rätt sätt. Från 1 juli 2018 gäller nya regler för cisterner som rymmer mer än 1 m3 brandfarliga vätskor och för cisterner som är lokaliserade inom vattenskyddsområde och rymmer mer än 250 liter vätska. De nya föreskrifterna innehåller krav på sekundärt skydd inom vattenskyddsområde och att tillsynsmyndigheten skriftligen ska informeras vid installation och när cistern tas ur bruk.

Krav inom vattenskyddsområde

För att motverka skador på vattentäkter ställs speciella krav för hantering av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde. Alla cisterner som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja och är placerade inom vattenskyddsområde ska utrustas med sekundärt skydd. Ytterligare krav kan ställas i respektive vattenskyddsområdes skyddsföreskrifter.

Krav enligt ny lagstiftning:

 • Cisterner i och ovan mark samt rör- och slangledningar, ska ha ett sekundärt skydd inom vattenskyddsområde. Cisterner ovan mark ska vara invallade. Rör- och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Undantag från kravet gäller dock för ”villatankar” inomhus som står under regelbunden uppsikt.
 • Rörledning i byggnad ska förläggas väl synlig och får inte dras i eller under golv.
 • Det är förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor inom primär (inre) och sekundär (yttre) skyddszon utan sekundärt skydd, enligt ovan. Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot hantering utan sekundärt skydd inom hela vattenskyddsområdet.
 • Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska väl synlig informationsskylt med texten ”Vattenskyddsområde” vara uppsatt. Skylten ska vara väderbeständig och innehålla information om fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde, samt vad den innehåller.

För cisterner och rörledningar som installerats före 1 juli 2018, och som inte omfattades av krav på sekundärt skydd enligt tidigare bestämmelser, ska ägaren senast den 1 januari 2022 ha installerat sekundärt skydd.

Det sekundära skyddet ska vara tätt och hållbart och det ska vara utformat så att kontroll är möjlig.

En invallning ska rymma cisternens innehåll. För flera cisterner i en invallning ska invallningen rymma den största cisternens volym + 10 % av övriga cisterners totala volym.

Är du osäker på om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde, kontakta miljöenheten i Borgholms kommun.

Informationsplikt vid installation av cistern.

Vid installation av ny cistern ska miljöenheten i Borgholms kommun skriftligen informeras minst fyra veckor innan anläggningen tas i bruk. Informationen skickas in genom att fylla i blanketten ” Information om installation av cistern”, vilken du hittar till vänster under fliken ”BLANKETTER”.

Krav på skriftlig information till miljöenheten gäller för:

 • Cistern i och ovan mark med volym större än 1 m³, med tillhörande rörledningar.
 • Hantering och förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

För en överträdelse genom att inte skriftligen informera tillsynsmyndigheten, det vill säga Miljöenheten i Borgholms kommun, ska en miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor (SFS 2012:259).

Viktigt att tänka på vid uppställning av cistern:

 • En cistern ska alltid placeras på hårdgjord yta, vilket är speciellt viktigt under munstycket och vid tankstället så att spill och eventuella läckage snabbt upptäcks.
 • Cisternen ska vara upphöjd, besiktningsbar och placerad så att ingen påkörningsrisk finns.
 • Står cistern inom invallning utomhus behövs ett nederbördsskydd över invallningen.
 • Väder och vind samt vegetation som blöta löv, högt gräs med mera som ligger mot cisternens skrov kan öka risken för rostangrepp på din cistern.
 • Absorptionsmedel ska finnas i nära anslutning till cisternen.

Informationsplikt för cistern som tas ur bruk

För cistern som inte längre används och som ska tas ur bruk ska miljöenheten i Borgholms kommun skriftligen informeras för avregistrering av cistern.  Informationen skickas in genom att fylla i blanketten ”Information om cisterner och rörledningar som tagits ur bruk”, vilken du hittar till vänster under fliken ”BLANKETTER”. Som bilagor till blanketten skickas kopior på intyg från sanering, samt skrotning.

När en cistern tas ur bruk ska den saneras, det vill säga tömmas på olja, rengöras och helst tas bort från platsen. Arbetet bör utföras av ackrediterat företag. För att förhindra att cisternen av misstag fylls med exempelvis eldningsolja ska påfyllningsledningar och avluftningsrör tas bort eller plomberas. När det finns risk för sättningsskador eller om det innebär stora svårigheter att avlägsna markförlagd cistern kan alternativet vara att den sanerade cisternen fylls med sand och lämnas kvar i marken.

Nivåmätaren kan innehålla kvicksilver vilket klassar den som farligt avfall och ska inlämnas till lämplig mottagare. Oljerester och slam från rengöringen ska även det omhändertas som farligt avfall. Sanerad cisternen inlämnas för återvinning på auktoriserat skrotföretag.

Om du gräver bort en markförlagd cistern bör du kontrollera om marken omkring cisternen är förorenad. Jord som är förorenad ska grävas bort och lämnas som farligt avfall. Observera att miljöenheten i Borgholms kommun måste kontaktas om du upptäcker en förorening som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljö och att en särskild anmälan kan krävas innan efterbehandling görs av sådan.

Besiktningskontroll

Alla cisterner som rymmer mer än en kubikmeter, oavsett om de står inomhus, utomhus eller är under mark, måste besiktas regelbundet. Vid kontrollen upptäcks eventuella skador, till exempel invändiga rostangrepp, vilka utan åtgärd kan leda till förorening av mark och grundvatten. Besiktningsintervall bestäms av cisternens korrosionsbeständighet och ifall den är placerad inom vattenskyddsområde. Det är ägaren till en cistern som ansvarar för att cisternen kontrolleras enligt bestämda intervall.

Besiktningskontroll ska göras:

 • Vart sjätte år på cisterner och rörledningar som inte är korrosionsskyddade (S)
 • Vart tolfte år på cisterner och rörledningar som är korrosionsskyddade (K)
 • Vid tillverkning (före installation), samt innan en cistern tas i bruk (installationskontroll)
 • Vid misstanke om skada
 • Vid större ändringar eller reparation av cistern
 • Vid flytt av stationär cistern

Besiktning ska göras av ackrediterade kontrollanter. Behöver du beställa tid för kontroll av cistern, gå in på Swedac:s hemsida för förteckning över ackrediterade besiktningsföretag, www.swedac.se. Vid besiktning kontrolleras att cisternen uppfyller ställda krav eller om det är något som måste åtgärdas.

Besiktningsprotokoll ska sparas tills cisternen tas ur bruk. Kopia på utförda kontroller som utförts enligt MSB:s  föreskrifter ska skickas in till miljöenheten i Borgholms kommun.

I besiktningsprotokollet du fick efter senaste kontrollen står angivet till vilket datum den är godkänd och vilket intervall som gäller för just din cistern, om den är korrosionsskyddad (K) eller inte korrosionsskyddad (S).

Tidpunkt för nästa återkommande kontroll framgår också av kontrollorganets skylt som ska sitta på väl synlig plats på cisternen.

Tillstånd brandfarlig vara

Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) krävs tillstånd vid hantering i offentliga miljöer eller vid hantering av större mängder brandfarlig vara. Brandfarlig vara innefattar brandfarlig gas, brandfarlig vätska samt brandreaktiva (oxiderande) varor. Vanligt förekommande brandfarliga varor är gasol, bensin, diesel och eldningsolja.

Som privatperson eller företag får du hantera vissa mängder av brandfarlig vara utan tillstånd. Kraven som ställs vid hantering av brandfarlig vara är dock de samma oberoende av vilken mängd som hanteras.

I MSB:s föreskrift (MSBFS 2013:3) står om du behöver söka tillstånd för din hantering av brandfarlig vara. Enligt föreskriften får du aldrig hantera större mängd än vad du har behov av, och ifall gränsvärdet överskrids för en viss vara måste du söka tillstånd för alla brandfarliga varor som du förvarar.

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara söker du hos Räddningstjänsten. Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om tillstånd brandfarlig vara på Ölands Räddningstjänsts hemsida, www.raddningstjanstenoland.se.