Utskriftsdatum: 13 December 2018

Cisterner

Vid installation av cistern eller när en cistern ska tas ur bruk ska anmälan i de flesta fall göras till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen krävs för:

 • Installation i mark av cistern som rymmer mer än 1 m3
 • Installation ovan mark av cistern som rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3
 • Installation ovan mark av cistern som har mark- eller golvförlagda rörledningar (räknas därför som markförlagd)
 • Cistern eller annan förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde, inklusive cistern inomhus
 • Cistern som ska tas ur bruk

Innan en cistern tas i bruk ska den genomgå en installationskontroll, vilken utförs av ett företag som är ackrediterade för kontroll av cisterner. På Swedac:s hemsida finns förteckning över ackrediterade besiktningsföretag,  se länk nedan under Mer information. Kopia på kontrollrapporten, liksom en situationsskiss över vart cisternen är tänkt att placeras, bifogas skriftlig anmälan som skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen, senast sex veckor innan cisternen installeras. Anmälan görs genom att fylla i blanketten ” Anmälan om installation av cistern och förvaring av brandfarlig vätska”, vilken du hittar till vänster under rubriken ”BLANKETTER”.

Viktigt att tänka på vid uppställning av cistern:

 • En cistern ska alltid placeras på hårdgjord yta, vilket är speciellt viktigt under munstycket och vid tankstället så att spill och eventuella läckage snabbt upptäcks.
 • Cisternen ska vara upphöjd, besiktningsbar och placerad så att ingen påkörningsrisk finns.
 • Sekundärt skydd, det vill säga invallning eller dubbelmantling, kan krävas av miljöskäl om det behövs för att skydda grund- eller ytvatten (exempelvis cisterner som är större än 5 m3).
 • Står cistern inom invallning utomhus behövs ett nederbördsskydd över invallningen.
 • Väder och vind samt vegetation som blöta löv, högt gräs med mera som ligger mot cisternens skrov kan öka risken för rostangrepp på din cistern.
 • Absorptionsmedel ska finnas i nära anslutning till cisternen.
 • I vissa fall ställs krav på att cisternens spillzoner ska vara kopplade till olje- eller fettavskiljare.

Besiktning

Alla cisterner ska besiktigas regelbundet – vart tredje, sjätte eller vart tolfte år. Vid kontrollen upptäcks eventuella skador, till exempel invändiga rostangrepp, vilka utan åtgärd kan leda till förorening av mark och grundvatten. Det är ägaren till en cistern som ansvarar för att cisternen kontrolleras enligt bestämda intervall.

Besiktningsintervall för cisterner bestäms utifrån typ av cistern, vart cisternen står placerad eller av vilket material den är tillverkad. Cisterner och ledningar som är korrosionsskyddade ska besiktigas vart tolfte år medan cisterner som saknar skydd ska besiktigas vart sjätte år. Följande besiktningsintervall gäller:

Cisterntyper Besiktnings-intervall
S-cistern med korrosionsskydd Försedd med certifierat korrosionsskydd invändigt och rostskyddsmålad utvändigt 12 år
Utan invallning inom vattenskyddsområde 6 år
Rörledningar av icke korrosionsbeständigt material (sämsta delen bestämmer intervallet) 6 år
K-cistern Certifierade med god korrosionsbeständighet, tillverkad av plastbelagt stål, termoplast, syrafast stål eller glasfiberarmerad härdplast 12 år
Utan invallning inom vattenskyddsområde 6 år
Rörledningar av icke korrosionsbeständigt material (sämsta delen bestämmer intervallet) 6 år
S-cistern Saknar korrosionsskydd, tillverkad i stål eller stållegering 6 år
Utan invallning inom vattenskyddsområde 3 år

 

Besiktningen ska utföras av ackrediterat besiktningsföretag. Vid besiktning kontrolleras att cisternen uppfyller ställda krav eller om det är något som måste åtgärdas. Besiktningsprotokollet ska sparas tills cisternen tas ur bruk och kunna visas upp på begäran av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

I besiktningsprotokollet du fick efter senaste kontrollen står angivet till vilket datum den är godkänd och vilket intervall som gäller för just din cistern. Behöver du beställa tid för kontroll av cistern, gå in på Swedac:s hemsida för förteckning över ackrediterade besiktningsföretag.

Tillstånd brandfarlig vara

Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) krävs tillstånd vid hantering i offentliga miljöer eller vid hantering av större mängder brandfarlig vara. Brandfarlig vara innefattar brandfarlig gas, brandfarlig vätska samt brandreaktiva (oxiderande) varor. Vanligt förekommande brandfarliga varor är gasol, bensin, diesel och eldningsolja.

Som privatperson eller företag får du hantera vissa mängder av brandfarlig vara utan tillstånd. Kraven som ställs vid hantering av brandfarlig vara är dock de samma oberoende av vilken mängd som hanteras.

I MSB:s föreskrift,  se länk nedan under Mer information står om du behöver söka tillstånd för din hantering av brandfarlig vara. Enligt föreskriften får du aldrig hantera större mängd än vad du har behov av, och ifall gränsvärdet överskrids för en viss vara måste du söka tillstånd för alla brandfarliga varor som du förvarar.

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara söker du hos Räddningstjänsten. Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om tillstånd brandfarlig vara på Ölands Räddningstjänsts hemsida,  se länk nedan under Mer information.

Cisterner inom vattenskyddsområde

För att motverka skador på vattentäkter finns det speciella regler för hantering av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde. Bland annat ska all hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor anmälas till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det ställs också krav på sekundärt skydd av cisterner (invallning), samt dubbelmantlade ledningar. En invallning ska vara tät och hållbar och rymma minst hälften av lagrad vätskevolym eller minst den största cisternens volym. Cisterner som inte är korrosionsskyddade eller saknar sekundärt skydd ska besiktigas oftare. Vid påfyllningsrör ska en väl synlig och väderbeständig skylt sitta uppsatt som informerar om tankens placering inom vattenskyddsområde.

I respektive vattenskyddsområdes skyddsföreskrifter står vilka krav som gäller för att få förvara och hantera brandfarliga vätskor som till exempel diesel, eldningsolja och spillolja. Är du osäker på om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Cisterner som tas ur bruk

Cistern som inte längre används och som ska tas ur bruk ska anmälas till Samhällsbyggnadsförvaltningen för avregistrering av cistern. Anmälan görs genom att fylla i blanketten ” Anmälan om cisterner och rörledningar som tagits ur bruk”, vilken du hittar till vänster under fliken ”BLANKETTER”. Anmälan skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med saneringsintyget från det företag som tömt och rengjort cisternen, samt intyg om mottagande och skrotning från materialåtervinningsföretag.

När en cistern tas ur bruk ska den saneras, det vill säga tömmas på olja, rengöras och helst tas bort från platsen. Arbetet bör utföras av ackrediterat företag. För att förhindra att cisternen av misstag fylls med exempelvis eldningsolja ska påfyllningsledningar och avluftningsrör tas bort eller plomberas. När det finns risk för sättningsskador eller om det innebär stora svårigheter att avlägsna markförlagd cistern kan alternativet vara att den sanerade cisternen fylls med sand och lämnas kvar i marken.

Nivåmätaren kan innehålla kvicksilver vilket klassar den som farligt avfall och ska inlämnas till lämplig mottagare. Oljerester och slam från rengöringen ska även det omhändertas som farligt avfall. Sanerad cisternen inlämnas för återvinning på auktoriserat skrotföretag.

Om du gräver bort en markförlagd cistern bör du kontrollera om marken omkring cisternen är förorenad. Jord som är förorenad ska grävas bort och lämnas som farligt avfall. Observera att Samhällsbyggnadsförvaltningen måste kontaktas om du upptäcker en förorening som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljö och att en särskild anmälan kan krävas innan efterbehandling görs av sådan.

Miljösanktionsavgift

Om en cistern har installerats och tagits i bruk utan att Samhällsbyggnadsförvaltningen skriftligen har informerats i förväg får du betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor.

Om du inte besiktigar din cistern inom rätt intervall och enligt reglerna har förvaltningen en skyldighet att besluta om en miljösanktionsavgift på 2 000 kronor.

Om inte installationskontroll har gjorts på anläggningen innan den togs i bruk, eller om revisionskontroll inte utförts efter att anläggningen genomgått omfattande reparation, får du betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.