Utskriftsdatum: 28 January 2020

Bidragsregler

Riktlinjer utifrån Kultur- och fritidsnämndens mål

De kommunala bidragens syften är att:

 • stimulera kultur- och fritidsaktiviteter inom kommunen.
 • främja föreningslivets mångfald i kommunen.
 • genom föreningslivet medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö.
 • genom föreningslivet skapa positiva kultur- och fritidsmiljöer för kommunens invånare och besökare.
 • underlätta de ideella föreningarnas verksamhet.
 • ge föreningarna förutsättningar att bedriva verksamheter på någorlunda lika villkor.
 • främja mental och fysisk hälsa.

Allmänna bestämmelser för kultur- och fritidsnämndens bidrag till föreningar i Borgholms kommun

 • Föreningsbidrag kan utgå till föreningar som bedriver ideell föreningsverksamhet.
 • Bidragen avser att vara hjälp till självhjälp och utgår i huvudsak till föreningar med barn och ungdomsverksamhet för åldrarna 7-25 år.
 • Föreningen ska ha stadgar som antagits av föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel, ha egen styrelse och kassaförvaltning.
 • Föreningen ska vara öppen för alla.
 • Föreningen ska stimulera till engagemang och verksamhet mot våld, rasism och droger.
 • I förening med flera sektioner kan endast huvudföreningen söka föreningsbidrag.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller ansökningsblanketter. Med ansökan ska bifogas föregående års verksamhets-, revisions- och kassaberättelse.
 • Ansökningstiden framgår av villkor för respektive bidragsform. För sent inkomna ansökningar berättigar till maximalt 50 % av ordinarie bidrag under förutsättning att det finns pengar kvar i budgeten. Ansökan måste vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 31 december det år bidraget avser.
 • Bidrag som erhållits på oriktiga ansökningsuppgifter medför återbetalningsskyldighet.
 • Förening som erhållit bidrag är skyldig att ställa räkenskaper och revisionshandlingar till förfogande för granskning på sätt som kultur- och fritidsnämnden beslutar. Uppgifter kan även hämtas från föreningens riks- eller distriktsorganisation.
 • Bidragen är beroende av antalet sökande föreningar samt av kommunfullmäktige anvisade medel.
 • Bidrag enligt dessa bestämmelser utgår ej till organisation som för motsvarande verksamhet erhåller bidrag av skattemedel från den kyrkliga kommunen eller annan kommunal nämnd, ekonomiska föreningar eller stödföreningar t ex supporterklubbar.
 • Efter kultur- och fritidsnämndens prövning kan förening vars verksamhet anses angelägen erhålla bidrag även om den inte helt uppfyller bidragsnormerna.